Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  CZYN

  CZYN (gr. energeia, łac. actus, ang. act, fr. acte, niem. Tat)

  Świadomie podjęte działanie lub zachowanie się człowieka, zmierzające do wywoła­nia, wytworzenia lub przekształcenia jakiegoś stanu rzeczy, stosownie do wcześniej powziętego zamiaru, pla­nu, celu lub intencji. Jego pojęciowy­mi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAIMONION

  DAIMONION (gr. daimoniori) Isto­ta natury duchowej, usytuowana mię­dzy człowiekiem a bóstwem (de­mon). Pojęcie „d." do filozofii wpro­wadził Sokrates, który nazywał tak ducha opiekuńczego, pojawiającego się samorzutnie w świadomości i speł­niającego funkcję wyroczni w przy­padku dylematów moralnych nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAO

  DAO (chin. dao = droga) Immanentna zasada lub sposób zachodzenia zdarzeń. Spontaniczny ład: kosmicz­ny, ziemski, jednostkowy. Pojęcie powszechne w klasycznej filozofii chińskiej, szczególnie eksponowane w daoizmie (-> chińska filozofia).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARWINIZM

  Jedna z klasycznych koncepcji ewolucjonizmu sformuło­wana przez Darwina, wyjaśniająca zjawisko ewolucyjnej zmienności świata przyrody, tj. przystosowania organizmów i powstawania gatun­ków, na podstawie zasady doboru na­turalnego. Wg tego ujęcia, w wyniku -» walki o byt przeżywają osobniki najlepiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARWINIZM SPOŁECZNY, DARWINIZM SOCJOLOGICZNY. SOCJALDARWINIZM

  DARWINIZM SPOŁECZNY, DARWINIZM SOCJOLOGICZNY. SOCJALDARWINIZM (ang. socid darwinism) Termin użyty po raz pierwszy przez Bagehota {Physics a»Politics, 1873), oznaczający socjologiczną tendencję stosowania podstawy kategorii —> darwinizmu (głównie pojęcia teorii —> walki o byt) do wyjaśniania prawidłowości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DASEIN

  DASEIN (niem. dasein = ten oto byt) Byt empiryczny (konkretny). W -> egzystencjalizmie: „byt, którym je­stem"; -> egzystencja jako istnienie właściwe człowiekowi. Heidegger określał D. jako istniejące w taki sposób, że w jego bycie chodzi mu p sam ten byt.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKA FILOZOFIA

  CZESKA FILOZOFIA - istniała już w XIII w., ale szczególnie bujnie zaczęła rozwijać się po założeniu w 1348 r. Uniwersytetu w Pradze. Stąd wywodzili się tacy myśliciele, jak: T. Śtitny (ok. 1333-ok. 1409), uważany za faktycznego twórcę cz.f., który przyczynił się do stworzenia czeskiej terminologii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASOPISMA FILOZOFICZNE

  CZASOPISMA FILOZOFICZNE - pojawiły się po raz pierwszy w XVIII w., choć materiały filozoficzne zamieszczał już paryski, Journal des savants", ukazujący się od 1665 r Najstarszym cz.f. były najpraw­dopodobniej „Acta Philosophorum", wydawane w Halle w latach 1715--1726. Od 1837 do 1918 r. w Tubingen był...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CREDO, UT INTELLIGAM

  CREDO, UT INTELLIGAM (łac. credo, ut intelligam = wierzę, aby zrozumieć) Zasada sformułowana przez Aureliusza Augustyna, nakazująca najpierw uwierzyć, aby móc poz­nać Boga, choć poznanie Boga leży w zasięgu rozumu. W tym sensie Anzelm z Aosty stwierdzał, że musimy wierzyć w prawdy objawione, zanim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYNICYZM

  Postsokratyczna szkoła w starożytnej Grecji, założona przez Antystenesa (ok. 444—ok. 368 p.n.e.), rozwijana przez Diogenesa z Synopy (412-323 p.n.e.) oraz Kratesa z Teb (IV/III w. p.n.e.). Termin „c." wywo­dzi się najprawdopodobniej od naz­wy gimnazjum w Cynosarges, w któ­rym wykładał Antystenes. Niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 085

  praca w formacie txt

Do góry