Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  DIALEKTYKA

  DIALEKTYKA (gr. dialektike - sztuka dyskutowania) Termin ozna­czający także: rozłączanie, rozbie­ranie czegoś. U przedstawicieli —> jońskiej filozofii (oraz Anaksagorasa, Empedoklesa, Demokryta), d. była pojmowana jako cecha (dynamicz­ność, zmienność) rzeczywistości oraz jako opisująca ją teoria (np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /3 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHARMA

  DHARMA (sanskr. dharma = pra­wo, powinność, ład, cnota)

  W kulturze indyjskiej: uniwersalna zasada lub norma o szeregu zastosowań - kosmologicznym, rytualnym, społe­cznym i etycznym. Oznacza zarówno kosmiczny porządek, jak i panowanie ładu w sprawach ludzkich. Jako akty­wność moralna jest jedną z trzech...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALEKTYCZNA LOGIKA

  DIALEKTYCZNA LOGIKA (gr. dialektike = sztuka dyskutowania, logikos = poprawne rozumowanie)

  Ter­min wywodzący się z filozofii Hegla i marksizmu, oznaczający „nową" lo­gikę dotyczącą praw dialektycznie pojmowanego rozwoju przyrody, społeczeństw ludzkich i myślenia - D.l. wyraża „sprzeciw" wobec...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALEKTYCZNA METODA

  DIALEKTYCZNA METODA (gr. dialektike = sztuka dyskutowania, methodos = badanie)

  Metoda myślenia, obejmująca zespół dyrektyw opartych na znajomości ogólnych prawidłowo­ści dotyczących rzeczywistości i po­stępowania badawczego. W tworze­niu podstaw d.m. brali udział jońscy filozofowie, ujmujący zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESKRYPCJONIZM

  DESKRYPCJONIZM (łac. descrip­tio = opis) [1] W teorii poznania: pogląd, przeciwstawiany wszelkim ge­netycznym poglądom na poznanie-Wg d., głównym celem każdego poz­nania jest opis natury poznawanego przedmiotu, czyli opis wszystkich jego cech konstytutywnych i (ewen­tualnie) konsekutywnych. Odpowiednio do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESYGNAT

  DESYGNAT (łac. designatus - ozna­czony) Termin używany w logice na określenie przedmiotu oznaczanego przez daną —> nazwę. Od rodzaju nazwy zależy, ile jest desygnatów: a) nazwa jednostkowa — jeden d. (np. „Arystoteles"); b) nazwa ogólna -więcej niż jeden d. (np. „człowiek"); c) nazwa pusta - nie ma d. (np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETERMINIZM

  DETERMINIZM (łac. determinare - ograniczać, określać, wyznaczać) Pojęcie odnoszone do szeregu poglą­dów zakładających istnienie w świe­cie swoistego rodzaju zależności i pra­widłowości. Podstawowe rozróżnienie obejmuje: 1) d. ontologiczny, pod­kreślający, iż wszystkie, zdarzenia i procesy są ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /4 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKONSTRUKCJA

  DEKONSTRUKCJA (łac. de = ne­gacja + constructio = budowa)

  U Derridy, przedstawiciela —> postmoder­nizmu: termin oznaczający metodę mającą na celu zanegowanie i „rozbi­cie" wszelkich dotychczasowych kon­strukcji teoretycznych, schematów myślenia, stereotypowych interpreta­cji ludzkich działań i sfery...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMIURG

  DEMIURG (gr. demiurgos - robotnik-artysta, rzemieślnik) Twórca świa­ta zjawiskowego. 1) U Platona: świa­doma przyczyna celowa, przekształcająca pierwotny, cielesny chaos (ananke, konieczność) w wizerunek świata idei. 2) W -> gnostycyzmie: zły Bóg-stwórca przeciwstawiany naj­wyższemu Nieznanemu Bogu, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENOTACJA

  DENOTACJA (łac. denoto = okre­ślić, oznaczyć) W logice: a) relacja semantyczna zachodząca pomiędzy wyrażeniem jakiegoś języka a przed­miotami, do których się ono odnosi. Ze względu na różne kategorie se­mantyczne wyrażeń można mówić o: d. nazwy jednostkowej, d. predykatu, d. zdania, d. spójników...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt

Do góry