Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  EKLEKTYZM

  EKLEKTYZM (gr. eklegein = wy­bierać, eklektos = wybrany) Termin wprowadzony prawdopodobnie przez Potamona z Aleksandrii, który nazwał własną szkołę „wybierającą", czyli eklektyczną (eklektike airesis). E. w filozofii przejawia się w meto­dzie łączenia i uzgadniania różnych elementów (tez, pojęć)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGOIZM

  EGOIZM (łac.  ego = ja) Termin użyty po raz pierwszy w oświece­niowej Encyklopedii (-> encyklo­pedyści). Określenie postawy życiowej, której jedynym motywem jest szeroko rozumiana korzyść własna. Główną cechą tej postawy jest nie­liczenie się z potrzebami, pragnienia­mi i interesami bliźnich oraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EJDETYKA

  EJDETYKA (gr. eidetikos = ideal­ny, formalny) [1] W —> fenomenologii: wg Husserla i Ingardena - nauka lub dyscyplina filozoficzny analizująca i opisująca istotnościowe aspekty różnych dziedzin przedmiotowych, związki konieczne pomiędzy czystymi jakościami idealnymi oraz wynikające z nich czyste...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEMPLARYZM

  EGZEMPLARYZM (łac. eiemplaris - wzorczy) Doktryna o platoń­skiej proweniencji, rozpowszechnio­na przez Aureliusza Augustyna, kontynuowana m.in. przez Bonawenturę, wg której wszystkie byty stworzone są „obrazami" bądź „partycypacjami" wzorczych idei boskich, co zapewnia harmonię i porządek w świecie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZOTERYCZNA NAUKA

  EGZOTERYCZNA NAUKA (gr. eiisoterikos = zewnętrzny) Nauka (wiedza) przeznaczona dla szerszego ogółu, w przeciwieństwie do ezote­rycznej nauki, dostępnej tylko ścisłe­mu gronu uczniów (słuchaczy) - np. euzoteryzm i -> ezoteryzm doktryny J> pitagoreizmu.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJA

  EGZYSTENCJA (łac. existentia = istnienie) [1] Istnienie jako różne od > istoty (esencji). [2] Istnienie czło­wieka, tj. istnienie właściwe człowiekowi; empiryczne ludzkie bycie. Podstawowa kategoria —> egzystencjalizmu.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGALITARYZM

  EGALITARYZM (fr. egalitaire = dążący do zrównania; egalite = rów­ność) Doktryna społeczno-polityczna, głosząca równość wszystkich członków danej społeczności w aspe­kcie podlegania prawu i korzystania z uprawnień, a niekiedy także postu­lująca zrównanie ich warunków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJALIZM

  EGZYSTENCJALIZM (fr. existentialisme, od łac. existentia = istnienie) Kształtujący się w opozycji do heg­lowskiego —> panlogizmu, a także -> pozytywizmu, —> scjentyzmu i —> naturalizmu, kierunek we współczesnej filozofii, w którym centralne znacze­nie przypisuje się refleksji nad istnie­niem właściwym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /3 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGO TRANSCENDENTALNE

  EGO TRANSCENDENTALNE (łac. ego = ja; transcendentalis, od transcendens = przekraczający, wy­kraczający) W fenomenologii Husserla: ostateczny rezultat -> redukcji fenomenologicznej, a zarazem pier­wotna poznawczo (i w swym istnie­niu niezależna od rozstrzygnięć, co do bytu lub niebytu świata) świado­mość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIDOS

  EIDOS (gr. eidos = postać, wygląd, wzór) [1] W —> platonizmie: idealny przedmiot myśli, w szczególności in­tuicji intelektualnej; -» idea. [2] W fenomenologii Husserla: istota cze­goś, czyli ogół konstytutywnych dla danego przedmiotu cech lub właści­wości, ujmowalnych w aktach ideacji lub analizie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /400

  praca w formacie txt

Do góry