Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ELAN VITAL

  ELAN VITAL (fr. elan vital = po­ryw życiowy) Termin wprowadzonyprzez Bergsona, oznaczający pier­wotny pęd życiowy, energię życiową poszczególnych organizmów. E.v. jest przyczyną samorzutnych zmian i twórczego rozwoju oraz różnicowa­nia się organizmów. Napotykając przy tym na opór materii, e.v. pokonuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPLIKACJA

  EKSPLIKACJA (łac. explicare = wyjaśniać) W logice: termin określa-jacy sposób wyjaśnienia danego po­jęcia, poprzez jego uściślenie i dopre­cyzowanie za pomocą treści należą­cych do innego języka niż pojęcie wy­jaśniane (np. wykorzystywanie języka matematyki do wyjaśniania pojęć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM

  EKSPRESJONIZM (fr. expressionisme, ang. expressionism, niem. Expressionismus) [1] Kierunek w -> este­tyce, stworzony przez Crocego, roz­wijany przez Collingwooda, ujmujący twórczość jako wyraz wewnętrznych przeżyć twórcy, zaś dzieło sztuki (w związku tym) jako odzwierciedle­nie stanów emocjonalnych i ->...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /2 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA

  EKSTAZA (gr. ekstasis = oddalenie się, naruszenie, obłęd, trans) [1] Cha­rakterystyczny dla przeżycia mistycz­nego (-» mistycyzm) stan świadomo­ści, w którym całkowicie ustaje aktyw­ność zmysłów. [2] Zachwyt (wywo­łujący zawieszenie innych przejawów aktywności psychicznej) będący for­mą —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOLOGIZM

  EKOLOGIZM (gr. oikos = środo­wisko, dom + logos = nauka, słowo) Nurt refleksji etycznej, nazywany często etyką ekologiczną, określający faktyczny oraz powinnościowy cha­rakter związków człowieka z jego na­turalnym otoczeniem. Ogólne pojęcie równowagi naturalnej (homeostazy) staje się w e. normatywnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTENSJA

  EKSTENSJA (łac. extensio = rozpo­starcie, rozszerzenie, zakres) —> Denotacja danej nazwy lub zdania (jego wartość logiczna).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMIA

  EKONOMIA (gr. oikos = dom + nomos = prawo; oikonomia = gospo­darowanie, zarządzanie gospodarst­wem) Nauka o gospodarce społecznej zapoczątkowana przez Arystotelesa. Klasyczna definicja e., wywodząca się od Say'a, określa ją jako naukę o pra­wach produkcji, dystrybucji i kon­sumpcji dóbr. E., od chwili swego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTENSJONALNOŚĆ

  EKSTENSJONALNOŚĆ (łac. extensio = rozpostarcie, rozszerzenie,zakres) W logice: własność tych wyrażeń złożonych, funktorów lub pewnych języków, których —> denotacja jest wyłącznie funkcją denotacji elementów składowych. Wyrażenie złożone jest ekstensjonalne, jeśli jego denotacja jest uzależniona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMIA MYŚLENIA

  EKONOMIA MYŚLENIA (niem. Denkokonomie, gr. oikonomia = gospodarowanie) Dyrektywa metodo­logiczna, niekiedy podnoszona do rangi naczelnej zasady poznawczej, wg której każde systematyczne my­ślenie i poznawanie winno odznaczać się powściągliwością w czynieniu jakichkolwiek założeń, oszczędno­ścią...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EJDETYZM

  EJDETYZM (gr. eidetikos = ideal­ny, formalny) W teorii poznania i me­todologii: a) pogląd, charakterysty­czny m.in. dla fenomenologii, wg któ­rego wszelkie poznanie (w szczegól­ności zaś poznanie filozoficzne) zmie­rza do bezpośredniego i naocznego uchwycenia istotnej struktury poz­nawanych przedmiotów - ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /920

  praca w formacie txt

Do góry