Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  EMOTYWIZM

  EMOTYWIZM (ang. emotivism; łac. emotus = poruszony) Akognitywistyczne (—> akognitywizm) stanowi­sko w —> metaetyce, zapoczątkowane poglądami Ogdena i Richardsa (The Meaning of Meaning, 1923), ugrun­towane koncepcją Barnesa (A Suggestion about Value, „Analysis" 1934). Za klasycznych przedstawi­cieli e. uchodzą:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTARNE NORMY MO­RALNE

   Zespół —> norm moralnych o zasięgu powszechnym, występu­jący w wielu systemach moralnych. Do e.n.m. zalicza się przede wszy­stkim: zasady nakazujące solidarność ogólnoludzką w przypadku np. kataklizmów; reguły społecznej współ­pracy na rzecz dobra wspólnego, np. obowiązek obrony ojczyzny; reguły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPATIA

  EMPATIA (gr. empatheia = cierpie­nie) Termin (ang. empathy, jako tłumaczenie niem. Einfuhlung) za­stosowany po raz pierwszy przez Lippsa (1909) na określenie procesu wczuwania się w stany psychiczne innych osób. Zjawisko pochodne —> sympatii. Cecha osobowości lub interpersonalny proces psychofizjologiczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELITARYZM

  ELITARYZM (fr. eliłe = wybrane jako najlepsze, od elire = wybierać) Pogląd zakładający wiodącą społecz­ną rolę elity (grupy ludzi przodujących pod względem prestiżu lub kwalifika­cji) oraz jej szczególne uprawnienie do sprawowania władzy. Także, po­gląd przypisujący elicie cnoty moral­ne dla ogółu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRIOKRYTYCYZM

  Nurt fi­lozoficzny, skrajnie pozytywistyczny (—> pozytywizm), zapoczątkowany i rozwijany w drugiej połowie XIX w. przez Avenariusa (twórcę nazwy „e.") oraz (niezależnie) przez Macha. E. głosi, że wszelka nauka (włącznie z filozofią) powinna opierać się tylko na „czystym" doświadczeniu, zaś jej wyrazem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMANACJA

  EMANACJA (łac. emanatio = wy­pływ) [1] Proces wyłaniania się różnorakich bytów z jednego (będącego ich zasadą) bytu absolutnego, doko­nujący się z zachowaniem ciągłości i porządku malejącego stopnia dosko­nałości (-> neoplatonizm). [2] Nie­kiedy, określenie stwórczego działa­nia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTY

  ELEMENTY (łac. elementom = sub­stancja pierwotna, żywioł, pierwia­stek) [1] W znaczeniu ogólnym: najprostsze części składające się na jakąś całość. [2] W -» jońskiej filo­zofii przyrody: żywioły; pierwotne tworzywo świata, jak i podstawowe jego składniki. [3] U Arystotelesa: stoicheia (materia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEATYZM

  Szkoła w starożytnej greckiej filozofii (VI/V w. p.n.e.), a jednocześnie stanowisko rozwijane przez jej przedstawicieli (Parmenides, Zenon z Elei, Melissos). E. głosił bezwartościowość i doksalność (—> doksa) poznania zmysłowego, opo­wiadając się za poznaniem czysto rozumowym, zgodnie z tezą, iż „tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWIWOKACJA

  EKWIWOKACJA (łac. aequivocatio - dwuznaczność) [1] W meto­dologii: —> błąd, którego źródłem jest niejednoznaczność wyrażeń. Polega on na używaniu danego wyrażenia w wielu różnych znaczeniach, choć poprawność wypowiedzi lub rozumo­wań (ich kontekst logiczny i prag­matyczny) domaga się użycia tego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENT, DOŚ­WIADCZENIE

  EKSPERYMENT (łac. experimen. tum = próba, doświadczenie; experiri = próbować, doświadczać), DOŚ­WIADCZENIE

  Podstawowy, obok zwykłej obserwacji, rodzaj badania stosowany w nauce, polegający na wywoływaniu w określonych warun­kach danego zjawiska (zdarzenia, stanu) przyrodniczego, psychicznego lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /2 865

  praca w formacie txt

Do góry