Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  EPISTEMOLOGIA

  EPISTEMOLOGIA (gr. episteme = wiedza ścisła, odpowiedzialna, nau­kowa + logos - słowo, teoria, nauka) Termin zaproponowany przez Ferriera (1854) na określenie jednego z dwu głównych  (obok  —»  ontologii)  —> działów filozofii. [1] W znaczeniu szerszym: dział filozofii, inaczej na­zywany —> gnoseologią lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGETYZM

  ENERGETYZM (gr. energetikos = dotyczący energii) Stanowisko sformułowane przez Ostwalda, głoszące, iż energia jest substratem wszelkich zjawisk (zarówno tzw. materialnych, jak i duchowych) i dlatego wszystkie procesy należy interpretować wyłącz­nie jako przekształcanie się jednego rodzaju energii w inny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTELECHIA

  ENTELECHIA (gr. entelecheia = działanie, doskonałość) [1] Termin wprowadzony przez Arystotelesa, związany z pojęciem energii, —> for­my i —> substancji. Oznaczał zarówno samo działanie, ruch, aktualizację (czyli urzeczywistnianie jakiegoś no­wego bytu), jak również „kres-cel", tj. stan osiągniętej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTYMEMAT

  ENTYMEMAT (gr. en thymo a w umyśle) —> Wnioskowanie, w któ­rym nie wszystkie przesłanki zostały wyraźnie wyodrębnione lub wypowie­dziane. Pominiętą przesłankę, prze­milczaną np. ze względu na jej oczy­wistość, nazywa się przesłanką en-tymematyczną (domyślną). Wniosko­wania, w których mamy do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM

  EMPIRYZM (gr. empeiria = doś­wiadczenie) W teorii poznania: kierunek opozycyjny względem -» ra­cjonalizmu, uznający za jedyne (lub główne) źródło wiedzy ludzkiej, zewnętrzne lub wewnętrzne, zmysło­we —> doświadczenie. E. występuje zazwyczaj w dwóch postaciach: e. genetycznego i e. metodologicznego. [1]...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMANCYPACJA

  EMANCYPACJA (łac. emancipatió) Termin wywodzący się z prawo­dawstwa rzymskiego, oznaczający uwolnienie się syna spod opieki ojca (uzyskanie przez niego samodziel­ności). W znaczeniu ogólnym: poję­cie opisujące zjawisko wyzwalania się jednostek lub określonych grup społecznych (np. e. kobiet jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLOPEDIE (SŁOWNIKI) FILOZOFICZNE

  Mają swe źródła w odległej przeszłości. Już Arysto­teles w V księdze Metafizyki umieścił materiał słownikowy dotyczący głów­nych zagadnień filozoficznych. Dużo zagadnień filozoficznych prezentują wielkie ogólne encyklopedie, począ­wszy od Encyklopedii Diderota (-> encyklopedyści). Wybrane...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /5 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERGENTYZM

  EMERGENTYZM (łac. emergere = wynurzać się, wyłaniać) [1] Kierunek filozoficzny, powstały w Anglii na początku XX w., głoszący tezę o nie­ustannym rozwoju świata (ewolucja emergentna), którego źródło tkwi w (bliżej nieokreślonej) mocy zwanej emergencją. Pojęcie emergencji wpro­wadził Lewes, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLOPEDYŚCI

  [1] Współ­twórcy dzieła Encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rze­miosł, zwanego też Wielką encyklo­pedią, największego literacko-naukowego (kilkadziesiąt tomów) przed­sięwzięcia Oświecenia. Zasadnicza część ukazała się w latach 1751--1772, pozostałe tomy, już tylko pod redakcją...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOCJONALIZM

  EMOCJONALIZM (łac. emotio = wzruszenie, podniecenie, silne przeżycie uczuciowe) Pogląd, którego zwolennicy postulują rozpatrywanie wszelkiej, a przede wszystkim poz­nawczej i wolicjonalnej aktywności człowieka w powiązaniu z jego ży­ciem uczuciowym. Odnośnie do sfery uczuciowej podkreślają z kolei...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt

Do góry