Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ETYKA FORMALNA

  ETYKA FORMALNA (łac. formalis = dotyczący kształtu lub sposobu) Stanowisko w etyce, wg którego isto­ta działania moralnego polega na po­stępowaniu zgodnym z -» imperatywem (prawem) moralnym. Stąd poję­ciem pierwotnym każdej e.f. jest pojęcie —> obowiązku lub —> powin­ności. Każda e.f. uwzględnia bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYZM

  [1] Określenie posta­wy przyznającej -» wartościom este­tycznym nadrzędne miejsce wśród innych wartości (moralnych, poz­nawczych itp.); [2] Pojęcie przeżycia estetycznego sformułowane przez Shaftesbury'ego. E., w tym ujęciu, to percepcja nie tylko sztuki, ale całej rzeczywistości z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESSE EST PERCIPERE AUT PERCIPI

  ESSE EST PERCIPERE AUT PERCIPI (łac. esse est percipere aut percipi = być to spostrzegać lub pod­legać spostrzeżeniom) Formuła ucho­dząca tradycyjnie za kwintesencję —> immaterializmu i —> ideizmu (—> ide­alizmu  teoriopoznawczego)  Berkeleya, zgodnie z którym świat doświad­czenia składa się wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNOLOGIA

  ETNOLOGIA (gr. ethnos = lud + logos = słowo, nauka) Termin wprowadzony przez Chavannes'a (1787). Obecnie oznacza jedną z nauk o —> kulturze, prowadzącą badania nad jej genezą, rozwojem i - przede wszys­tkim - zróżnicowaniem. Przedmio­tem analiz e. jest całokształt wytwo­rów i zachowań ludzkich (kultura...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNOCENTRYZM

  ETNOCENTRYZM (gr. ethnos = lud + łac. centrum = środek) Przekonanie o uprzywilejowanej (szcze­gólnej) wartości kultury określonej (zasadniczo własnej) grupy etnicznej, rasowej, religijnej itp. wobec innych kultur. Dana kultura uważana jest za najlepszą i wzorcową, jedyną godną kontynuacji i naśladowania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOLOGIA

  ETOLOGIA (gr. ethos = obyczaj + logos = słowo, nauka) Termin wpro­wadzony przez J.S. Milla (1843). [1] Nauka o obyczajach, badająca warun­ki kształtowania się charakteru, oby­czajów i zwyczajów jednostek lub grup społecznych. [2] W węższym znaczeniu, spopularyzowanym w Pol­sce przez Swiętochowskiego i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOS

  ETOS (gr. ethos = obyczaj, zwyczaj) Styl, sposób bycia, postawa danej gru­py społecznej, wyróżniana z uwagi na całokształt wyznawanych i realizowanych w praktyce wartości, szcze­gólnie moralnych i obyczajowych

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA

  ETYKA (gr. ethikos logos; ethikos = zwyczajowy, od ethos = obyczaj, zwyczaj) Termin wprowadzony przez —> Arystotelesa na oznaczenie jednej z dyscyplin (obok m.in. polityki, ekonomiki i retoryki) tzw. filozofii praktycznej. Współcześnie e., to (najogólniej) teoria —> moralności, chociaż niekiedy oznacza również...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCHATOLOGIA

  ESCHATOLOGIA (gr. eschatos = ostateczny + logos = nauka, słowo; eschata = rzeczy ostateczne) Do­ktryna religijna i teologiczna dotycząca kresu istnienia człowieka, jego ostatecznego przeznaczenia (e. indy­widualna) oraz kresu (ostatecznego końca) świata (e. kosmologiczna). Wierzenia e. stanowią zasadniczy i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESENCJALIZM

  ESENCJALIZM (łac. essentia = istota, treść) W -> metafizyce: a) tendencja do priorytetowego traktowa­nia —> istoty względem istnienia (—> egzystencja). W opozycji do przed­stawicieli orientacji egzystencjalnej (np. —> tomizmu) zwolennicy esencjalizmu (np. Duns Szkot) uważają, iż rzeczy istnieją nie dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt

Do góry