Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM

  EWOLUCJONIZM (łac. evolutio = rozwój) [1] Ogólnie w filozofii: nazwa poglądów ujmujących zmienność rzeczywistości jako nieustanny, po­wolny, stopniowy i jednokierunkowy ciąg przekształceń (transformacji). Doktryny e., stosując wyjaśnianie ge­netyczne, usiłują - na różne sposoby - wytłumaczyć rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUHEMERYZM

  Stanowisko wy­wodzące się z poglądów zbliżonego do cyrenaików Euhemera z Messeny (ok. 340-ok. 260 p.n.e.), autora utopijnej opowieści Hiera anagrafe (Święty napis), w której, dając racjonalistyczną wykładnię źródeł wierzeń religijnych, dowodził, że Uranos, Kronos i Zeus, to „bogowie rzeko­mi"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA RELIGIJNA

  Zróżnicowa­ny, co do wielkości i rangi, element części doktrynalnej każdej religii, będący w ścisłym związku z treścią elementów pozostałych, w szczegól­ności teorii —> absolutu. Efektem tego związku jest sakralny charakter treści moralnych. Normom moralnym przy­pisuje się nadprzyrodzony rodowód...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA SPOŁECZNA

  Nazwa uży­wana przede wszystkim w obszarze katolickiej myśli społecznej, na ozna­czenie tego typu refleksji normatyw­nej, której przedmiotem są obowiązki człowieka ciążące na nim z tytułu spełniania przez niego „częściowej funkcji w całości stanowiącej dobro wspólne". Podkreśla się tutaj, iż...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA UMIARU

  Określenie ety­cznej koncepcji normatywnej, która regułą postępowania czyni unikanie skrajności. Często warunkuje ona zdolność takiego postępowania od posiadania (przez działający pod­miot) cnoty umiaru, a tym samym nawołuje do jej kształtowania, rozwi­jania, umacniania itp. Postulat umiaru wystąpił...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA ZAWODOWA

  Zespół norm i ocen moralnych związanych z peł­nieniem określonej funkcji zawodo­wej i uznanych oficjalnie za obowiązujące w danym środowisku zawo­dowym. Powinności (obowiązki) mo­ralne przedstawicieli wielu zawodów wyznaczone są przez —> kodeksy zawierające uporządkowany zestaw norm (zakazy, nakazy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUDAJMONIZM

  EUDAJMONIZM (gr. eudaimonismos = szczęśliwość, eudaimonia = szczęście) Nazwa szeregu koncepcji etycznych, głównie wywodzących się z filozofii starożytnej Grecji, w myśl których najwyższym dobrem moral­nym (—> summum bonurri) jest —> szczęście (jednostkowe lub społe­czne). Różnice w obrębie e...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUGENIKA

  EUGENIKA (gr. eugenes = dobre­go pochodzenia, rasowy) Nazwa utworzona przez Galtona (1862) na określenie dyscypliny zajmującej się problematyką szukania metod po­lepszania gatunku ludzkiego przez wzmacn'anie pozytywnych cech dzie­dzicznych. Działania o charakterze eugenicznym, podejmowane od daw­na i w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA NIEZALEŻNA

  Określenie takiego systemu etyki normatywnej, który nie wiąże postulowanych przez siebie norm i zasad z rozstrzygnięcia­mi filozoficznymi (np. ontologiczny-mi) czy założeniami doktrynalno-re-ligijnymi, lecz utrzymuje, że głoszo­ne w jego ramach wskazania moralne nie   zawdzięczają  swego  istnienia i swej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA NORMATYWNA, ETYKA WŁAŚCIWA

  ETYKA NORMATYWNA (łac. norma — prawidło; fr. normatif= nor­matywny), ETYKA WŁAŚCIWA

  Trzeci zasadniczy, obok -» etyki opi­sowej i -» metaetyki, dział etyki. W jego ramach - wychodząc zazwyczaj z negatywnej oceny zastanej moral­ności - uzasadnia się i postuluje mo­ralność taką, jaka, w myśl założeń...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 985

  praca w formacie txt

Do góry