Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Kto jest przedstawicielem utylitaryzmu w etyce?

  Utylitaryzm- doktryna filozoficzna głosząca, że korzyści, użyteczność jest podstawowym kryterium działania i jego oceny jednostki i społeczeństwa są najwyższym celem moralnym postępowania ludzi. Stawia na pierwszym miejscu propagowanie wygody dążenia do osiągnięcia korzyści. Celem działań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto był najwybitniejszym przedstawicielem hedonizmu?

  Hedonizm– doktryna etyczna wg której przyjemność (rozkosz) jest jednym lub najwyższym dobrem, celem i gł. motywem ludzkiego postępowania; również postawa życiowa wyrażająca się w dążeniu do umiejętnego wykorzystywania przyjemności. Główną zasadą postępowania w życiu jest minimalizacja przykrości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pragmatyzm: główni przedstawiciele i tezy

  Najbardziej charakterystyczne dla pragmatyzmu jest przekonanie, że skuteczność praktycznych zastosowań – „co działa najbardziej skutecznie?” – w jaki sposób rozstrzyga o prawdziwości stwierdzeń, słuszności działań i wartości ocen. Historycznie dominował w pragmatyzmie ten pierwszy kontekst...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powiązania Koła Wiedeńskiego z polską filozofią

  W ciągu ćwierci wieku swego istnienia neopozytywizm zachował wiernie swą ogólną tendencję, ale w szczegółach ulegał nieustannej ewolucji. Ewolucję te przeszedł m.in. pod wpływem warszawskiej szkoły logistycznej, mianowicie Tarskiego. Wszakże Tarski wskazał, że są w filozofii zagadnienia dostępne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest Koło Wiedeńskie? Przedstawiciele

  Koło Wiedeńskie- ( Der Wiener Kreis), grupa filozofów i uczonych głosząca program walki z metafizyką, postulaty empiryzmu i fizykalizmu

  Doktryny Koła Wiedeńskiego:

  ujęcie nauk logiczno-matematycznych jako nieempirycznych i analitycznych

  sprowadzenie wszystkich nauk empirycznych do jedności na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neopozytywizm Koła Wiedeńskiego. Przedstawiciele, tezy: stosunek do tradycyjnych problemów, koncepcje weryfikacji i koncepcje falsyfikacji

  Neopozytywizm-(empiryzm logiczny) empirystyczny i subiektywistyczny kierunek filozofii XX w., głoszący program walki z metafizyką, postulaty fizykalizmu i uprawiania ,,filozofii nauk”, pojmowanej jako logiczna analiza języka, oraz hasło jedności nauki, podstawą wiedzy miały być tzw. zdania protokolarne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /3 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIALIZM MECHANISTYCZNY La Matteriego

  Materializm to ogólna nazwa systemów filozoficznych twierdzących, że jedynym realnym bytem jest świat materialny, zaś wszelkie idee są tylko wytworem psychiki człowieka.

  W przypadku nauk humanistycznych za materializm uważa się pogląd, według którego wszystkie myśli, uczucia, decyzje pojedynczych ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /2 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHARAKTERYZUJ NATURALIZM, SENSUALIZM I MATERIALIZM XVIII WIEKU: Candillac, La Mettrie, Holbach, Diderot

  Paul Holbach (1723-89):

  HOLBACH PAUL HENRY Thiry d', baron, filozof francuski; przedstawiciel oświecenia; współpracownik Wielkiej encyklopedii francuskiej; ujmował przyrodę jako organizm podległy zasadom determinizmu, poznawany przez doświadczenie; z krytyką religii łączył krytykę despotyzmu, głosił...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /10 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy żył Tomasz z Akwinu i co napisał? Przedstaw główne tezy jego metafizyki

  Święty Tomasz z Akwinu jest uważany za najwybitniejszego filozofa okresu średniowiecza. Urodził się w 1224 r. w hrabiowskiej rodzinie w Akwinie koło Neapolu. W roku 1273 Tomasz zachorował , zmarł rok później.

  Pisma Tomasza są bardzo liczne. Przede wszystkim pozostawił 3 wielkie dzieła, z których...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /2 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij istotę dialektyki heglowskiej, jakie nazwiska możesz wymienić z heglistów XIX wieku niemieckich i polskich

  W znaczeniu heglowskim dialektyka była swoistym mechanizmem walki sprzecznych idei, będącym podstawowym motorem rozwoju świata i postępu historycznego. Mechanizm ten polegać miał na ciągłym i samoistnym procesie ścierania się sprzecznych idei wg tzw. praw dialektyki. Prawa te można w skrócie ująć w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 553

  praca w formacie txt

Do góry