Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  POZNANIE NAUKOWE - POZNANIE NAUKOWE A POZNANIE POTOCZNE

  Poznanie naukowe jest kontynuacją, a zarazem pod wieloma względami wprost zaprzeczeniem poznania potocznego, jakie zdobywamy i jakim posługujemy się w codziennym  Ŝyciu. Poznanie potoczne słuŜy często, jeśli nie przede wszystkim, celom praktycznym - poznanie naukowe w zasadzie ma cel teoretyczny: uzyskanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE NAUKOWE

  Rozbieżności wśród rezultatów naszych poznań prowadzą do rozróżnienia między tym, co wiemy, a tym, co nam się wydaje, i do sformułowania koncepcji poznania naukowego.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - POZNANIE JAKO CZYNNIK AUTONOMII OSOBY LUDZKIEJ

  Człowiek chce nie tylko sprawnie działać, lecz i wiedzieć, co, jak i dlaczego jest. Człowiek poznający nie przestaje jednak być człowiekiem poŜądającym, czującym, podlegającym rozmaitym nawykom. Skomplikowane nakładanie się i wzajemne warunkowanie róŜnych warstw, momentów i aspektów ludzkiego bytu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /6 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - ROLE POZNANIA LUDZKIEGO

  Każdy z nas, ludzi, spełnia róŜne czyn-ności, podejmuje rozmaite prace, osiąga lub stara się osiągać określone cele. Jest podmiotem działania i poznania. Przy tym zachodzi istotne powiązanie działania z poznaniem: nasze postępowanie czy wytwarzanie nie oparte na orientacji co do przedmiotu,  środków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - POZNANIE LUDZKIE

  Wśród naszych czynności  świadomych są takie, których sens polega na uzyskiwaniu informacji o czymś, na uchwyceniu istnienia i własności czegoś. Są to czynności poznawcze i bezpośrednio dana nam jest róŜnica między nimi a np. poŜądaniem, wytwarzaniem, oczekiwaniem, wyobraŜeniem sobie czegoś. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - CZŁOWIEK POZNAJĄCY

  Poznanie jest warunkiem i narzędziem sprawnego działania: czynności ludzkie są nieprzypadkowo skuteczne tylko dzięki od-powiedniemu poznaniu. Poznanie jest warunkiem samookreślenia, względnej autonomii osoby, jest sposobem bytowania: dzięki niemu człowiek przyswaja sobie świat, w którym Żyje, rozszerza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eubulides, uczeń Euklidesa z Megary

    Przypisuje mu się twierdzenia wyrażające istotę rozumowania oderwanego od empirycznego poznania:   

  1. Kłamca. Jeżeli kłamca mówi, że kłamie, to zarazem kłamie i mówi prawdę;  

  2.  Elektra. O Orestesie Elektra wie,  że jest jej bratem, ale gdyby stanął przed nią zasłonięty, Elektra nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zenon z Elei (ok. 490 - 430 r. p.n.e.)

  Uważał,  że istnieje wiele  światów, a próżni nie ma. To, co jest w przyrodzie, powstaje z ciepła i zimna, z suchości i wilgoci. Są to stany przechodzące w siebie nawzajem. Ludzie powstali z ziemi, a dusza jest mieszaniną czterech elementów, przy czym istnieją one w stosunku proporcjonalnym. Bronił...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redukcja eidetyczna

  Ma na celu wyodrębnienie istoty rzeczy. Realizuje się poprzez akty intuicji apriorycznej – tzw. ogląd istoty.

  Redukcja eidetyczna Husserla była reakcją m.in. na słabości indukcyjnego tworzenia pojęć ogólnych. Już platonicy zwrócili uwagę, że w oparciu o indukcję i abstrakcję nie da się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele fenomenologii

  Model eidetyczny – oparty jedynie na redukcji eidetycznej.

  Model transcendentalny – oparty na redukcji eidetycznej i redukcji transcendentalnej.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /173

  praca w formacie txt

Do góry