Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  LINGWISTYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII

  Według tej koncepcji (popu-larnej np. wśród przedstawicieli anglosaskiej filozofii analitycznej) klasyczna problematyka filozoficzna, zwłaszcza metafizyczna, bądź wymyka się naukowym badaniom, bądź nie jest jeszcze dostatecznie przygotowana do racjonalnych rozstrzygnięć. Racjonalnie, odpowiedzialnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEOPOZYTYWISTYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII

  Jest to koncepcja gło-szona przez przedstawicieli „Koła Wiedeńskiego", działającego w latach dwu-dziestych XX w. . Według tej koncepcji istnieją dwa zasadnicze rodzaje nauk: nauki formalne i nauki realne. Pierwsze mają charakter czysto analityczny, oparte są na pewnych konwencjach określających sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWISTYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII

  Koncepcja ta wiąże się ze s c j e n t y z m e m , tzn. z poglądem, iŜ najdoskonalszą, wzorcową postać wiedzy ludzkiej stanowią nauki przyrodnicze typu matematyczno-fizykalnego. Została ona wyraźnie sformułowana w XIX wieku. Według niej filozofia nie stanowi odrębnej wiedzy, nie ma własnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII

  Według tej koncepcji filozofia jest wiedzą autonomiczną (o własnym przedmiocie i odpowiedniej do niego metodzie), o charakterze naukowym (racjonalnym), a więc intersubiektywnie komu-nikatywną i kontrolowalną, uzyskaną przy uŜyciu jedynie naturalnych zdolności poznawczych człowieka, zabezpieczających w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /2 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE FILOZOFICZNE - POZORNA JAŁOWOŚĆ FILOZOFII

  Rozmaitość poglądów i stanowisk filozoficznych, nawet w sprawach fundamentalnych i  - wydawałoby się - ele-mentarnych, jest przysłowiowa. Skłania to wielu do  wątpienia w moŜliwość intersubiektywnego rozstrzygania filozoficznej problematyki. Podobnej sytuacji - uwaŜa się - nie ma w innych naukach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /4 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE FILOZOFICZNE - PROBLEMATYKA FILOZOFICZNA

  Wbrew niektórym, wyodrębnienie się z filozofii logiki (której zresztą Arystoteles do filozofii nie zaliczał), psycholo-gii czy innych dyscyplin szczegółowych nie pozbawiło filozofii swoistych za-gadnień, nie pozbawiło jej odrębnego zespołu problemów. Jakie to problemy? Nauki szczegółowe badają rozmaite...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /3 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE FILOZOFICZNE - Z DZIEJÓW POJMOWANIA FILOZOFII

  Terminu „filozofia" (z greckiego φιλία = miłość, σοφία = mądrość) miał po raz pierwszy uŜyć Pitagoras, uwaŜając, Ŝe mądrość jest czymś boskim, a człowiek moŜe być jedynie „miłośnikiem mądrości". Etymologicznie więc filozofia to tyle,  co  umiłowanie mądrości. Początkowo utoŜsamiano...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /4 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE FILOZOFICZNE

  Zarówno względy czysto poznawcze, jak i ludzka potrzeba racjonalizacji poglądu na  świat powodują, iŜ nauki szczegółowe nie wystarczają, pozostaje problematyka filozoficzna. Są róŜne koncepcje filozofii. JednakŜe tylko na gruncie klasycznej koncepcji filozofii rysuje się moŜliwość adekwatnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE NAUKOWE - PODZIAŁ NAUK

  ZróŜnicowanie nauk, rozmaitość związków między nimi powoduje, iŜ zagadnienie ich klasyfikacji (mające zresztą długą historię) jest bardzo skomplikowane i trudne5. MoŜna dzielić nauki z róŜnych punktów widzenia, akcentując bądź ich przedmiot, problematykę, bądź metodę, bądź cel i zastosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /3 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE NAUKOWE - OKREŚLENIE NAUKI

  W miarę rozwoju i zróŜnicowania się nauki, jak i rozwoju rozwaŜań o naukach (czyli metanauk) - dziś mówi się o okresie rewolucji naukowo-technicznej - trudniejszą rzeczą staje się uzgodnienie poglądów na istotę nauki w ogóle. Oto krótkie przedstawienie dyskusji na ten temat: „Co jest wspólną cechą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /3 558

  praca w formacie txt

Do góry