Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA A ŚWIATOPOGLĄD - STRUKTURA I RODZAJE ŚWIATOPOGLĄDÓW, IDEOLOGIA

  Człowiek podejmuje przedsięwzięcia poznawcze bądź ze względu na doraźne potrzeby Ŝyciowe (indywidualne, grupowe, gatunkowe), bądź ze względu na swoje zainteresowania czysto teoretyczne, bądź wreszcie celem uporządkowania swojego postępowania i znalezienia lub nadania sensu swemu  Ŝyciu traktowanemu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /7 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA A ŚWIATOPOGLĄD

  NaleŜy odróŜnić naukowe uprawianie filozofii od filozofowania na usługach  światopoglądu, a takŜe dyskusję naukową od dyskusji światopoglądowej. Światopogląd moŜe, a nawet powinien korzystać z nauk i filozofii, jednak zawsze będzie poza nie wykraczał. Bywają światopoglądy racjonalne i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY TRANSCENDENTALNE

   Metody transcendentalne moŜna naj-ogólniej określić jako pewne szczególne sposoby badania wartości naszego poznania oraz ustalania warunków pojawiania się danych faktów czy fenomenów.

  Chociaż sam termin „transcendentalny" (nie naleŜy go mieszać z równo-kształtnym terminem występującym w metafizyce...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /3 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY METAFIZYCZNE

  Metody metafizyczne (zwane teŜ niekiedy metodami metafizykalnymi) to metody uŜywane w róŜnych typach metafizyki jako nauki o bycie w aspekcie jego istnienia, nauki zajmującej się bytem w jego faktyczności, celem ustalenia koniecznych warunków i ostatecznych racji istnienia kaŜdego bytu (jako bytu). Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY ONTOLOGICZNE

  Są to metody charakterystyczne dla ontologii, pojmowanej tu jako nauka filozoficzna o tym, co (czysto) moŜliwe, a więc o tym, co istnieje lub istnieć moŜe, lecz w oderwaniu od faktyczności istnienia.

  To co moŜliwe, moŜna traktować formalnie jako niesprzeczne i wówczas właściwymi metodami ustalania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY HERMENEUTYCZNE

  Metody hermeneutyczne w rozwaŜanym tu znaczeniu to metody badania czy wydobywania sensu struktur lub tworów znakowych. W hermeneutyce badany przedmiot ujmowany jest jako tekst, znak, symbol (czegoś). MoŜe to być przedmiot pozaznakowy, lecz potraktowany jako tekst znaczący (jakby-tekst), znak lub symbol, przy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY LOGICZNO - LINGWISTYCZNE

  Chodzi tu o metody badania języka i tworów językowych w aspekcie ich funkcji poznawczych i przypoznawczych, o sposoby przeprowadzania opisu, eksplikacji, precyzacji, ujawniania implikacji czy konsekwencji stosowanego  języka, sensu i ról poznawczych wyraŜeń stanowiących językowe formuły (odpowiedniki)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /4 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY FENOMENOLOGICZNE

  Metody fenomenologiczne to metody dotyczące tego, co i jak dane, metody docierania do danych (tego, co poznawczo zastane) i uzyskiwania ich opisu. WyróŜnić naleŜy cztery zasadnicze metody fenomenologiczne. Metoda oglądu i opisu tego, co i jak dane, jest podstawową metodą dla tych, którzy odwołują się do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /15 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY FILOZOFICZNE

  Metody uprawiania filozofii są związane z przyjętymi koncep-cjami poznania, nauki i filozofii. MoŜna je dzielić na metody spe-cyficznie filozoficzne i niespecyficznie filozoficzne. Już wyżej określiliśmy metodę jako istotny czynnik naukotwórczy. Metody stosowane w filozofii  moŜna dzielić na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRRACJONALISTYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII

  Według ostatniej z wymienionych koncepcji filozofia jest pewnym osobiście (osobowo) zorientowa-nym ujęciem sensu całości tego, co jest, lub pozycji człowieka w  świecie, jest sposobem bycia człowieka w  świecie poprzez syntetyczne usensownianie  świata, poprzez szczególną orientację własnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /898

  praca w formacie txt

Do góry