Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  RÓŻNE KONCEPCJE TEORII POZNANIA

  Naukę, jak wiemy, określają jej przedmiot, aspekt, cel i metoda. Panuje zgoda co do tego, iŜ teoria poznania zajmuje się wartością poznania. Dalsze jednak określenie zarówno tej wartości, jak i innych czynników i momentów - wchodzących w grę przy pojmowaniu teorii poznania - rodzi róŜne problemy i jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /11 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA PROBLEMATYKI TEORIOPOZNAWCZEJ

  Istnieją dwa zasadnicze źródła problematyki teoriopoznawczej, dwa główne motywy uprawiania teorii poznania: fakt rozbieŜności rezultatów poznawczych, ulegania złudzeniom i pomyłkom oraz fakt dogmatyczności nauk. Pierwszy prowadzi do odróżnienia między poznaniem prawdziwym i nie prawdziwym (fałszywym) i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA NAUKI

  Następną nauką logiczną jest m e t o d o l o g i a nauk i t e o r i a n a u k i ; niektórzy używają tych terminów zamiennie, inni posługują się nazwą „logiczna teoria nauki", w języku angielskim występuje termin „philosophy of science", stosujący się przede wszystkim do teorii przyrodoznawstwa. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /2 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA JĘZYKA

  Logiczną teorię języka, zwaną też s e m i o t y k ą najogólniej moŜna określić jako naukę o poznawczych funkcjach czy poznawczej sprawności języka. Z tym  Ŝe semiotyka rozwaŜa tę sprawę raczej od strony formalnej, pozostawiając teorii poznania problemy związane wprost z prawdziwością. WyróŜnia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /2 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA FORMALNA

  Jest to nauka o pewnych formalnych relacjach, które moŜna interpretować co najmniej dwojako. Weźmy np. twierdzenie logiki z zakresu sylogistyki (chodzi o sylogizm Barbara) w postaci: jeśli kaŜde M  jest P  i kaŜde S jest M, to kaŜde S jest P. Przy jednej interpretacji jest to prawo dotyczące wynikania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /11 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKREŚLENIE LOGIKI

  Logika w sensie szerszym to logika  formalna, logika języka (semiotyka), logika nauki (metodologia i teoria nauk); niektórzy zaliczają do niej i teorię poznania, zwłaszcza naukowego (epistemologię), chociaŜ rola tej nauki w stosunku do dyscyplin logicznych jest inna: są one podpo-rządkowane teorii poznania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /3 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA

  Logika to zespół nauk dotyczących poznania i języka: logika formalna, semiotyka, metodologia i teoria nauk. Rolę przewodnią wśród nich odgrywa logika formalna.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA INDYJSKA

  W przeciwieństwie do europejskiego (zachodnie-go) kręgu kulturowego, w kręgu orientalnym filozofia w zasadzie wiązała się z myślą religijno-teologiczną, była ukierunkowana religijnie; oczywiście nie znaczy to,  że wszyscy myśliciele poruszający tematykę filozoficzną przyjmowali objawienie religijne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z DZIEJÓW FILOZOFII

  Filozofia zasadniczo rozwijała się w ramach określonego kręgu kulturowego. Inaczej kształtował się stosunek filozofii do innych dziedzin kultury w kręgu kultury zachodniej (zwanej  śródziemno-morską, europejską, niekiedy i atlantycką) i w kręgu kultur Dalekiego Wschodu (Indie, Chiny). Zajmując się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA A ŚWIATOPOGLĄD - RELIGIA, TEOLOGIA, ŚWIATOPOGLĄD CHRZEŚCIJAŃSKI

  Religia jest pewnym sposobem czy (dla wyznawcy) podstawowym aspektem Ŝycia, a zara-zem odrębną dziedziną kultury. Stanowić moŜe zasadniczy zrąb lub czynnik jakiegoś  światopoglądu. Na religię składają się:

  1) doktryna (zbiór twierdzeń) na temat Boga lub  świętości oraz ich relacji do człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /5 475

  praca w formacie txt

Do góry