Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria postępowania moralnego

  Chodzi tu o analizę czynu moralnego, tzn. świadomego i wolnego postępowania człowieka, stojącego wobec wartości moralnej, ponoszącego odpowiedzialność, podlegającego prawu moralnemu. Rozważa się tu warunki i motywy postępowania kwalifikowalnego moralnie, istotę i rolę sumienia, sankcje. Ten dział...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria wartości moralnych

  Chodzi tu o ilość wartości moralnych, o stosunek między dobrem (moralnym) a godziwością, doskonałością, powinnością; o sposób istnienia wartości moralnych i ich pozycję wśród innych wartości; o relację między dobrem a bytem. Ten dział etyki jest powiązany z ogólną teorią bytu i ogólną teorią...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ETYKI

  Najczęściej wyróżnia się etykę ogólną i szczegółową. Drugą dzieli się albo według rodzajów obowiązków moralnych (względem siebie, względem innych wziętych indywidualnie, względem innych wziętych społecznie, względem Boga), albo według sprawności moralnych (cnót).

  Pożyteczne jest może...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKREŚLENIE ETYKI

  Wyraz „etyka" pochodzi od greckiego słowa ήΰος (= obyczaj) i etymologicznie oznacza naukę o obyczajach (nie: naukę obyczajów), czyli o tym, co przystoi w postępowaniu, co jest godne czynienia. Termin ten występował u Greków, u Rzymian bywał zastępowany wyraŜeniem „filozofia moralna". W  średniowieczu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /5 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA AKSJOLOGII

  Wyodrębnienie teorii wartości (aksjologii) jako osobnego działu filozofii zaproponowano dopiero na przełomie XIX i XX w. w kręgu brentanistów i neokantystów. Propozycję tę przygotowało wprowadzenie rozziewu między opisem a oceną, między bytem a powinnością (Hume, Kant) oraz przeprowadzenie szeregu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /7 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOLOGIA, ETYKA, ESTETYKA

  Filozofia wartości - aksjologia - przez niektórych jest trak-towana jako odrębna nauka filozoficzna, jeden z zasadniczych działów filozofii, przez innych jako zbiór zagadnień dotyczących wartości i wartościowania, stanowiących fragmenty metafizyki ogólnej, metafizyki człowieka oraz teorii poznania. Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA EMPIRYCZNA

  ChociaŜ i wcześniej rozróŜniono filozoficzne i niefilozoficzne rozważania o psychice człowieka, moŜna powiedzieć, Ŝe dopiero w XIX w. psychologia usamodzielniła się względem filozofii i wystąpiła jako odrębna nauka szczegółowa. Na ogół jest ona traktowana jako podstawowa nauka humanistyczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /4 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWA, KULTURY, PRAWA, RELIGII

  Rozwijanie szczegółowej problematyki filozoficznej, dotyczącej rozmaitych dziedzin działalności człowieka oraz jej wytworów, prowadzi do pewnych, niekiedy szeroko rozbudowanych nauk filozoficznych, w istotny sposób opartych na metafizyce człowieka i z punktu widzenia epistemologiczno-metodologicznego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /5 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJA FILOZOFII CZŁOWIEKA

  Rozmaite nauki lub działy nauk dotyczące człowieka (jego róŜnych aspektów) mają charakter przyrodniczy, humanistyczny, filozoficzny. Człowiekiem zajmują się rozmaite dyscypliny biologiczne i parabiologiczne; niektóre z nich łączy się i wyróŜnia jako tzw. antropologię przyrodniczą (zwaną też...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /11 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA CZŁOWIEKA

  Filozofia człowieka (antropologia filozoficzna) to wyspecja-lizowany dział metafizyki, nauka o człowieku jako szczególnej kategorii bytu. Filozoficznie traktowane teorie społeczeństwa, kultury, dziejów, prawa czy religii stanowią działy metafizyki człowieka.

  W metafizyce człowieka i jego działania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt

Do góry