Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  POZNANIE - STAWIANIE PYTAŃ

  Jak słusznie pisze I. Dąmbska, „[...] od pytań zadawanych sobie lub otoczeniu zaczyna się czynne poznawanie rzeczywistości, pytanie więc jest istotnym składnikiem badania, poszukiwania". Wiedza rozwija się przez formułowanie i stawianie pytań oraz szukanie na nie właściwych i prawdziwych odpowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /4 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE - UZASADNIENIE

  Uzasadnić jakieś poznanie to podać rację jego rzetelności lub wiarygodności, okazać,  Ŝe coś jest racją. Uzasadnianie to czynność okazywania racji (ktoś uzasadnia poznanie). Uzasadnienie to racja lub stosunek zachodzący między racją a poznaniem (coś uzasadnia poznanie). Uzasadnienie dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /4 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE - TYPY ROZUMOWAŃ

  Szeroko pojęte rozumowanie to jakakolwiek ope-racja myślowa, a w szczególności operacja polegająca na uznawaniu jednych sądów (zdań) na podstawie innych, na dobieraniu racji lub następstw dla danych sądów, na rozwiązywaniu zagadnień (znajdowaniu odpowiedzi na pytania). Istnieją rozmaite klasyfikacje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /5 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE - PODZIAŁ LOGICZNY

  Rozmaite funkcje poznawcze lub przypoznawcze pełni podział logiczny, a zwłaszcza jego złoŜona, wielostopniowa postać - klasyfikacja. Podział logiczny odróŜniamy od podziału fizycznego, który zachodzi wówczas, gdy np. tniemy jakiś przedmiot materialny na kawałki albo segregujemy (grupujemy) jakiś zbiór...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /2 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE - DEFINICJE

  Zarówno przy uzyskiwaniu wiedzy o przedmiotach w bez-pośrednim z nimi kontakcie, w ich analizie niejako w obliczu poznawanych przedmiotów, jak i ostatecznym formułowaniu i porządkowaniu wiedzy doniosłą rolę odgrywają definicje, określenia, dotyczące bądź poznawanych przedmiotów, bądź pojęć i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /3 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE - POJĘCIA I SĄDY. INTELEKCJA

  Możemy sobie coś przedstawić oglądowo, naocznie, i nieoglądowo, czysto myślowo. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z wyobraŜeniem sobie czegoś, w drugim z pojęciowym przedstawieniem, z pojęciem czegoś. Na przykład mogę sobie myślowo uprzytomnić, na czym polega róŜnica między figurą o stu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /6 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE CZYNNOŚCI POZNAWCZYCH

  Czynności poznawcze róŜnią się między sobą przede wszystkim ze względu na typ przedmiotów, które ujmują, oraz sposób, w jaki do tych przedmiotów się odnoszą. Dzieli się zazwyczaj czynności poznawcze na ujmujące swój przedmiot bezpośrednio (poznanie bez-pośrednie) i pośrednio (poznanie pośrednie)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /7 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTACIE ŚWIADOMOŚCI. STRUKTURA AKTU ŚWIADOMOŚCI

  Poznanie jest czynnością świadomą. Poznawanie nieświadome uznajemy po prostu za nonsens, za radykalną zmianę znaczenia terminu „poznanie". „Świadomość" to termin pierwotny, niedefiniowalny. Można próbować określić  świadomość (przy-tomność) jako poczucie przeŜywania lub doznawania, poczucie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /4 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA CZYNNOŚCI POZNAWCZYCH

  Poznanie to świadoma czynność określonego typu lub rezultat tej czynności. Poznanie ludzkie dzieli się na bezpośrednie i pośrednie, zmysłowo-intelektualne i czysto intelektualne, intuicyjne i dyskursywne. Istnieje wiele rodzajów bezpośredniego poznania. Czynności intelektualne to - między innymi -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA FILOZOFII

  Ważną nauką pomocniczą dla uprawiającego filozofię i korzystającego z niej (studiującego ją) jest historia filozofii. Podobnie jak historie innych nauk czy dziedzin kultury można ją uprawiać rozmaicie, w nachyleniu psychologicznym, socjologicznym, aksjologicznym, historiozoficznym lub traktować tylko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /2 979

  praca w formacie txt

Do góry