Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  KRYTERIUM PRAWDY

  We właściwym rozumieniu - to taka własność poznania, dzięki której rozpoznajemy prawdziwość poznania, odróŜniamy prawdę od fałszu. Ostatecznym i powszechnym kryterium prawdy jest oczywistość przedmiotowa.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUTYZM A RELATYWIZM

  W teorii prawdy istnieje spór o właściwości prawdy. Według absolutyzmu (teoriopoznawczego) prawda (w sensie klasycznym) jest absolutna, tzn. prawdziwość jest cechą poznania niestopniowalną, niezmienną i niezaleŜną od podmiotu poznającego (uznającego coś za prawdę) i zewnętrznych okoliczności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEKLASYCZNE DEFINICJE PRAWDY

  Wiele nieporozumień wywołało niewłaściwe ujmowanie stosunku poznawczego między świadomością a przedmiotem na wzór jakiegoś stosunku przestrzennego (np. styku lub obejmowania). Tymczasem stosunek poznawczy to stosunek swoisty, intencjonalny, niesprowadzalny do jakiegokolwiek innego. Przestrzenne ujęcie ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /4 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCZNA DEFINICJA PRAWDY

  Klasyczną definicję prawdy (czyli prawdziwości poznania) - zwaną też arystotelesowską lub korespondencyjną -Tomasz z Akwinu (idąc za intencją wypowiedzi w  Metafizyce  Arystotelesa i za formułą przypisywaną Izaakowi Izraeli) sformułował następująco: „veritas est adaequatio intellectus et rei...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA I WŁAŚCIWOŚCI PRAWDY

  Prawdziwość w sensie poznawczym (logicznym) jest pewną relacjonalną cechą sądów lub innych struktur asertywnych. Klasycznie pojęta prawdziwość (jako zgodność treści poznania z jego przedmiotem) jest niestopniowalna, niezmienna, niezaleŜna od tego, kto i w jakich okolicznościach uznaje dany sąd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓR O PRZEDMIOT POZNANIA - ZAGADNIENIE (SPOSOBU) ISTNIENIA ŚWIATA REALNEGO

  Spór o sposób istnienia i poznawalność przedmiotów naszego poznania (zwany teŜ sporem o zakres ludzkiego poznania) moŜe być prowadzony względem róŜnych sfer bytu. Podstawową jego postacią, która odegrała istotną rolę w rozwoju filozofii nowoŜytnej, jest jednak spór o otaczający nas, dany w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /5 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓR O PRZEDMIOT POZNANIA - DWIE WERSJE SPORU: METAFIZYCZNA I TEORIOPOZNAWCZA

  Wyróżnia się spór o to, czy istnieje byt niezaleŜny od świadomości poznającej (lub inaczej formułując: w jaki sposób istnieją przedmioty naszego poznania?), oraz spór o to, co poznajemy (co jest przedmiotem naszego poznania), a w szczególności: czy poznajemy przedmioty niezaleŜne od świadomości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /4 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓR O PRZEDMIOT POZNANIA

  Jednym z podstawowych sporów filozoficznych  jest spór między realizmem a idealizmem o przedmiot (zakres, granice) poznania, o poznawalność tego, co istnieje. Odgrywa on centralną rolę w filozofii nowoŜytnej, częściowo i we współczesnej. Pamiętać przy tym naleŜy o wielości znaczeń terminów „realizm" i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTERIORYZM A APRIORYZM

  Aposterioryzm,  czyli empiryzm teoriopoznawczy, akcentuje rolę doświadczenia w naszym poznaniu. Ważne w tej sprawie jest to, jak pojmuje się doświadczenie. Aposterioryzm skrajny głosi,  Ŝe wszelka wiedza wartościowa ma charakter empiryczny, oparta jest na doświadczeniu. Spośród róŜnych odmian...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /2 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORY O ŹRÓDŁA POZNANIA

  Dwa zasadnicze spory dotyczące źródeł poznania ludzkiego to spór między aposterioryzmem a aprioryzmem i spór między racjonalizmem a irracjonalizmem. Pierwszy to spór o ilość rodzajów czynności poznawczych, a zwłaszcza rodzajów bezpośredniego poznania, o powiązania między nimi (ze względu na spełniane...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /864

  praca w formacie txt

Do góry