Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  STANOWISKA W SPRAWIE WIEDZY KONIECZNEJ

  Czy istnieje wiedza konieczna i jaki ma charakter? NaleŜy tu wymienić następujące stanowiska:

  (1) Wiedza konieczna nie istnieje. Wszelka wiedza oparta jest na doświadczeniu, a rejestrowanie, zestawianie rezultatów poznawczych doświadczeń moŜe doprowadzić co najwyŜej do wyników prawdopodobnych. Wszelka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /5 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGADNIENIE WIEDZY KONIECZNEJ

  Od czasów Hume'a i Kanta w filozofii europejskiej podwaŜano moŜliwość istnienia wiedzy zarazem koniecznej i rzeczowej (przedmiotowej). JednakŜe intelekcja, chwytająca związki sensu (rozumienie czegoś), jest warunkiem koniecznym uprawiania wiedzy racjonalnej, naukowej; a sens przedmiotów wiedzie ze sobą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANOWISKA W SPRAWIE UNIWERSALIÓW

  Nie wchodząc w bogate dzieje zagadnienia ani w szczegóły dyskusji, poprzestaniemy na wymienieniu głównych stanowisk w tej sprawie. N o m i n a 1 i z m głosi, iŜ istnieją wprawdzie nazwy ogólne, nie istnieją jednak ani pojęcia, ani przedmioty ogólne. Wobec tego nazwy ogólne to skróty lub zespoły nazw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /6 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIWERSALIA

  Ogół może wystąpić w języku (jako nazwa ogólna), w świadomości (jako pojęcie ogólne) i w sferze transcendentnej względem języka i świadomości poznającej (jako przedmiot ogólny, czyli idea). Nazwa ogólna to wyrażenie, które na mocy swego znaczenia (w danym języku) nadaje się na nazwę dla wielu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /3 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGADNIENIE UNIWERSALIÓW

  Na otaczający nas, empirycznie dany  świat składają się rozmaite przedmioty jednostkowe, natomiast w naukach poszukuje się wiedzy ogólnej, formułowanej za pomocą ogólnych pojęć. W jaki sposób to, co ogólne, odnosi się do tego, co jednostkowe?

  Czy istnieje ogół i jaką rolę odgrywa w naszym poznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANOWISKA W SPRAWIE JAKOŚCI ZMYSŁOWYCH

  Czy jakości zmysłowe obiektywnie przysługują przedmiotom materialnym? Czy spostrzeŜenia zmysłowe wiernie nas informują o treściowym uposaŜeniu  świata realnego? Rozmaite odpowiedzi na te pytania zgrupować moŜna w kilka zasadniczych stanowisk:

  1)  Realizm integralny (jako stanowisko przedfilozoficzne:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /5 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKOŚCI ZMYSŁOWE

  W spostrzeŜeniu zmysłowym przedmiot poznawany dany nam jest przede wszystkim w aspekcie przysługujących mu jakości zmysłowych, a więc jako np. barwny, dźwięczący, wielki lub mały, oładki lub chropowaty, okrągły lub podłużny, miękki lub twardy, pachnący, a takŜe jako daleki lub bliski, pojedynczy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /3 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGADNIENIE JAKOŚCI ZMYSŁOWYCH

  Jednym ze szczegółowych zagadnień prawdziwości poznania ludzkiego jest zagadnienie tzw. jakości zmysłowych, związane z oceną sprawności poznawczej spostrzeŜeń zmysłowych. Zagadnienie to wiąŜe się ze sporem między realizmem a idealizmem.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANOWISKA W SPRAWIE KRYTERIUM PRAWDY

  Z różnych znaczeń terminu „kryterium" (inaczej: „probierz", „sprawdzian") wybieramy to, przy którym kryterium prawdy to diagnostyczna cecha prawdziwości poznania, własność sądu (lub jego poznawczej podstawy), pozwalająca na odróŜnienie prawdy od fałszu. Niektórzy twierdzą, że - przy uznaniu klasycznej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /8 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANOWISKA W SPRAWIE POZNAWALNOŚCI PRAWDY

  Spór o poznawalność prawdy juŜ w greckiej staroŜytności był Ŝywo podejmowany i przyniósł wiele stanowisk. Zasadnicze są trzy: A g n o s t y c y z m  twierdzi, iŜ (1) nie poznajemy prawdziwie lub (2) nie moŜemy wykazać, Ŝe poznajemy prawdziwie (prawda jest nierozpoznawalna). Moze być powszechny lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /2 951

  praca w formacie txt

Do góry