Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  TOŻSAMOŚĆ I NIESPRZECZNOŚĆ BYTU

  W punkcie wyjścia analiz metafizycznych formułujemy trzy stwierdzenia:

  T1 KaŜdy byt jest określoną treścią istniejącą.

  T2 Istnieją przynajmniej dwa byty różne.

  T3 Istnieje przynajmniej jeden byt zmienny.

  Tezy te niejako syntetyzują empiryczną wiedzę o mnogości tego, co dane, i wymagają...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /4 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJONALNOŚĆ BYTÓW

  Byt jako byt jest racjonalny, to znaczy przede wszystkim: toŜsamy z sobą, niesprzeczny, posiadający rację tego, czym jest, proporcjonalną przyczynę swego istnienia. Racjonalność bytu stwierdzają tzw. pierwsze zasady: toŜsamości, niesprzeczności, racji dostatecznej i inne, od nich pochodne.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGICZNOŚĆ POJĘCIA „BYTU"

  Z metafizycznego punktu widzenia kaŜdy poszczególny byt ujmowany jest nie jako to oto indywiduum (np. ten oto Jan) ani jako egzemplarz pewnego gatunku (np. jako człowiek), lecz tylko jako coś określonego, istniejącego. Świadomość tego, że w kaŜdym bytowym wypadku mamy do czynienia z inną treścią i z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMOWANIE POJĘCIA „BYTU"

  Zarówno doświadczenie zewnętrzne, jak i wewnętrzne informują nas o tym,  Ŝe to, co istnieje, jest zróŜnicowane i zmienne i  ze zachodzi jakaś - wyraźna, niejako namacalna, chociaŜ jeszcze intelektualnie nie wyeksplikowana - różnica np. między tym, co napotykam w moim otoczeniu czy nawet we mnie (jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /7 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAFIZYCZNY PUNKT WIDZENIA: BYT JAKO BYT

  Podstawową sprawą we właściwym uprawianiu i zrozumieniu metafizyki jest odpowiednie ujęcie sensu metafizycznego pojęcia bytu. Jest to pojęcie transcendentalne, analogiczne (analogią proporcjonalności właściwej). Odnosi się ono - wzięte dystrybutywnie - do każdego bytu jako czegoś istniejącego, jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYK A POZNANIE (MYŚLENIE)

  Związek między językiem a myśleniem był znany od dawna i często poznanie oraz struktury myślowe charakteryzowano przez analogię do systemu językowych znaków. Wymieńmy tu kilka problemów:

  1) jaki jest stosunek między językiem a ludzkim (pojęciowym) myśleniem?

  2) jaka jest rola języka w naszym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /6 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA JĘZYKA

  Nie wchodząc w szczegóły i pomijając bardziej specjalne ujęcia, moŜna ogólnie określić język jako szczególny system znaków konwencjonalnych lub szczególnie zbudowany kod wielosemowy, o podwójnej artykulacji. Znaki językowe są diakrytyczne, tzn. róŜnicują się na podstawie pewnego zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /2 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYK A POZNANIE

  Wielu filozofów przejawiało nieufność do poznawczej roli języka, widziało w nim źródło zniekształceń i spekulacji. Jeśli jednak spojrzy się na język jako na podatne narzędzie intelektu, widzieć w nim będziemy przede wszystkim instrument i warunek precyzacji, obiektywizacji i komunikacji poznania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMY ZNAKÓW. KODY

  W ogólnej teorii znaku dominuje pogląd,  Ŝe podstawową (samodzielną) jednostką znakową nie jest (np. w języku) poszczególny wyraz, lecz pełna wypowiedź o charakterze zdaniowym (zdanie lub nawet układ  ściśle powiązanych ze sobą zdań). W pozajęzykowych systemach znaków (samodzielnymi) jednostkami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OZNAKI I ZNAKI W SENSIE WŁAŚCIWYM

  Oznaka to jakiś przedmiot naturalny (zastany), powiązany rzeczowo z innym przedmiotem (najczęściej jako skutek określonej przyczyny) i swoim zachodzeniem wskazujący na zachodzenie (swej) przyczyny. Na przykład wysypka na ciele jako oznaka (objaw) choroby, dym jako oznaka ognia. Podmiot traktujący pewien...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /3 683

  praca w formacie txt

Do góry