Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ISTOTA BOGA. ABSURD CZY TAJEMNICA?

  Rozważania, które doprowadzają do konieczności uznania istnienia bytu absolutnego, zarazem każą przypisać mu określone kwalifikacje. Absolut to byt niezłoŜony (prosty), nie-zmienny (wieczny), aktywny. Absolut, będąc samym istnieniem, nie ma w sobie Ŝadnej potrzeby (racji) nabywania lub warunku (racji)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /7 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJA ISTNIENIA BYTÓW

  Czytelnik zapewne już zauważył, w jak ścisłym związku stoi dla nas stwierdzenie złoŜoności i zmienności bytów oraz sformułowanie zasady racji dostatecznej. Byty w nieustannym ruchu - pod wpływem podstawowej potrzeby ocalenia i dopełnienia siebie - oto co jest nam dane w doświadczeniu. Ewidentna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /16 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSÓB ISTNIENIA BYTÓW

  Przeprowadzone wyżej rozważania wskazują na to, że byty mogą istnieć i istnieją rozmaicie. KaŜdy byt istnieje odręb-nym, swoim istnieniem, kaŜde istnienie jest istnieniem tego właśnie, a nie innego bytu. Pewne byty jednak mają podobną pozycję egzystencjalną - jedne np. istnieją samodzielnie, drugie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /4 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY ISTNIENIA I OSTATECZNA RACJA BYTÓW

  Każdy byt jest współkonstytuowany przez odrębny akt istnienia, proporcjonalny do jego istoty. Pewne treści nadają się do tego,  Ŝeby kwalifikowały podmiot czegoś, inne -  Ŝeby były cechami nierelacjonalnymi, inne - Ŝeby były cechami relacjonalnymi. Odpowiednio do nich róŜnicują się pewne typy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /1 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNOŚĆ BYTU I JEJ WARUNKI

  Zarówno dane potocznego poznania, jak i nauk przyrodniczych prowadzą do wyróŜnienia dwu rodzajów zmian. RozróŜniamy charakter następujących sytuacji: „człowiek zmienia kolor skóry" a „człowiek umiera", „atom zmienia połoŜenie" a „atom rozpada się", „pierwiastek wchodzi w skład mieszaniny chemicznej" a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /12 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOŻONOŚĆ I ZMIENNOŚĆ BYTÓW - ISTOTA I ISTNIENIE

  Wróćmy teraz do określenia bytu jako bytu. KaŜdy byt to zdeterminowana treść istniejąca. Wszystko, co dane, z metafizycznego punktu widzenia charakteryzuje się podstawową złoŜonością, jak niektórzy niezbyt  ściśle mówią: dwuelementowością. KaŜdy byt współstanowią treść oraz istnienie. Ten oto...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /12 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOŻONOŚĆ I ZMIENNOŚĆ BYTÓW - SUBSTANCJA I PRZYPADŁOŚĆ

  Zarówno doświadczenie zewnętrzne, jak i - może szczególnie dobitnie - doświadczenie wewnętrzne nasuwają nam rozróŜnienie między substancją a przypadłościami. W rozróŜnieniu tym chodzi me tylko o to (wracając do naszego przykładu), że czym innym jest Burek, a czym innym jego cechy, ale - i przede...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /10 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOŻONOŚĆ I ZMIENNOŚĆ BYTÓW - CAŁOŚĆ I CZĘŚĆ

  Pierwotny, wyjściowy dla filozofii i dla nauk szcze-gółowych obraz  świata jest jakościowy i pluralistyczny: otaczająca nas rzeczy-wistość jawi się nie tylko jako mnogość rozmaitych jakości, ale zarazem jako mnogość jakości róŜnie ustrukturowanych, współwystępujących w pewnych zespołach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /5 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOŻONOŚĆ I ZMIENNOŚĆ BYTÓW

  Otaczające nas byty są w rozmaity sposób złożone i zmienne. Zmienność związana jest ze złoŜonością; zachodzenie jej ujawnia złoŜoność bytu. Główne złoŜenia: całość-części, podmiot cech - cechy lub substancja-przypadłości, materia-forma, istota-istnienie. Od Arystotelesa ujmuje się te...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJONALNOŚĆ BYTU

  Zauważmy najpierw (opierając się na czysto intelektualnej percepcji związków między jakościami), Ŝe nie wszystko moŜe łączyć się ze wszystkim w jakąkolwiek całość,  Ŝe zachodzą w tym względzie określone konieczności i wykluczone są pewne moŜliwości. Czerwień nie bywa mniej lub bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /12 245

  praca w formacie txt

Do góry