Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  DUCH A MATERIA

  Z róŜnych znaczeń słowa „duch" wybieramy to, przy którym byt duchowy to byt wewnętrznie, istotowo niezaleŜny od materii. W pełni duchem jest - jak juŜ widzieliśmy - Bóg, niezaleŜny w swym bycie zarówno od materii pierwszej, jak i wszelkiej cielesności. Duchowość moŜemy teŜ przypisać duszy ludzkiej ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /8 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA I SPOSÓB ISTNIENIA BYTU LUDZKIEGO

  Ponieważ nie jest naszym zamiarem rozbudowywać tu szczegółowo metafizykę człowieka, nie będziemy wyjaśniać i dyskutować rozmaitych propozycji na temat stosunku duszy ludzkiej do ludzkiego ciała, chociaż sprawa ta ma szereg waŜkich kon-sekwencji (m.in. w etyce, czyli teorii wartości moralnych i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA CZŁOWIEKA

  Zbierając przedstawiony materiał empiryczny, jeszcze raz stwierdzamy, że według niego istnieje „ja" jako stały, niezmienny podmiot strumienia świadomości (przeŜyć, doznań, aktów, stanów psychicznych i ich treści), jako spełniacz i sprawca czynności  Ŝyciowych, jako bezpośrednie podłoŜe własności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /8 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA BYTU LUDZKIEGO. DUCH I MATERIA W CZŁOWIEKU

  Skomplikowana budowa człowieka nie jest łatwa do metafi-zycznego ujęcia. Natrafiamy tu na  ścisłe powiązanie elementów bytowo istotnie róŜnych. Ponadto stwierdzamy, iŜ człowiek jest nieprzypadkowo przyporządkowany transcendentnym względem jego doczesnej kondycji (naturalnego Ŝycia wewnątrz świata...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNOŚĆ WOLI

  Zachodzi pierwotne, empirycznie dane zróŜnicowanie między dwoma zasadniczymi sposobami odnoszenia się  świadomości ludzkiej do swego przedmiotu. Przy pierwszym podmiot świadomości ujmuje przedmiot tak, aby zdobyć o nim wiedzę, ustawia się tak wobec niego, aby sam przedmiot informował o sobie, o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /14 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁANIE CZŁOWIEKA

  Działalność człowieka - jako jedności psy-chofizycznej uwikłanej w społeczeństwo - jest bardzo wielostronna i róŜnorodna. MoŜe zmierzać w róŜnych kierunkach, dąŜyć do osiągnięcia rozmaitych celów, przebiegać w sposób mniej lub bardziej zracjonalizowany lub zgoła nieracjonalny i niezorganizowany...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHICZNOŚĆ A ŚWIADOMOŚĆ

  Czy świadomość jest konieczną, konstytutywną cechą tego, co psychiczne? Czy istnieją czynności i stany psy-chiczne nieświadome? To, co psychiczne i nieświadome, musiałoby być czymś, czego wprost nie przeŜywamy.

  A więc przy rozważaniu istnienia tego rodzaju przedmiotu musimy dokonać pewnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /5 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSÓB POZNAWANIA DRUGICH: CIAŁO WYRAZEM PSYCHIKI

  Wielu psychologów i filozofów wymienia jeszcze jedną cechę, która ma charakteryzo-wać to, co psychiczne: przeŜycia mają być monosubiektywne nie tylko w tym sensie, Ŝe przynaleŜą do jednego jednostkowego podmiotu, ale i w tym, Ŝe są poznawczo dostępne tylko jednemu podmiotowi poznającemu, mianowicie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /8 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TO, CO PSYCHICZNE, I TO, CO CIELESNE, W CZŁOWIEKU

  Na podstawie bezpośrednich danych stwierdzamy, że jesteśmy ścisłą jednością różnorod-nych czynników, dokonuje się w nas połączenie odmiennych elementów, istotna dla kaŜdego przygodnego bytu złoŜoność przybiera u nas dodatkowe wymiary i postacie, komplikuje naszą bytową sytuację. A więc...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /19 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOFIZYCZNA JEDNOŚĆ CZŁOWIEKA

  Jeżeli paradoksalnym będziemy nazywać coś dziwnego, nie-prawdopodobnego np. z tego powodu, iż jest  ścisłą jednością ele-mentów i czynników róŜnorodnych, o wręcz przeciwstawnym cha-rakterze, to człowiek jest niewątpliwie bytem wysoce paradoksal-nym. Między innymi realizuje w sobie - ze swej istoty -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /594

  praca w formacie txt

Do góry