Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ODMIANY NEOTOMIZMU

  Jak wspomniano wyŜej, aktualnie w tomiz-mie zachodzą niekiedy zasadnicze róŜnice zdań. Globalnie biorąc, współczesny tomizm jest szkołą otwartą na nowe orientacje i nową problematykę; nie tylko podejmuje dyskusje z innymi kierunkami i stanowiskami, ale i ulega niejednokrotnie ich wpływom. Nie wchodząc...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAZY ROZWOJU TOMIZMU

  Jak sądzą niektórzy historycy, Tomasz z Akwinu miał  świadomość oryginalności i odrębności swojej koncepcji bytu (zasadniczej sprawy w jego systemie filozoficznym), jednakŜe juŜ u jego bez-pośrednich uczniów i następców (np. u Idziego Rzymianina) nie została ona adekwatnie ujęta i przekazana. Z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NURTY, KIERUNKI, SZKOŁY, STANOWISKA W FILOZOFII

  Rozmaitość poglądów filozoficznych, punktów widzenia i teorii nie jest bynajmniej przy bliŜszym, rozumiejącym ujęciu czymś absurdalnym i poznawczo jałowym. Rozmaitość ta jest następstwem zarówno charakteru poruszanej problematyki, jak i właściwości i uwarunkowań ludzkiego poznawania. Rozwój filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /7 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZESNE KIERUNKI FILOZOFICZNE

  Filozofia zasadniczo rozwija się w szkołach. Kierunek filozo-ficzny to zbiór poglądów lub systemów (niekoniecznie związanych z jedną, określoną szkołą) zbliŜonych do siebie treścią tez, proble-matyką lub metodami (stylem filozofowania). Główne kierunki filozofii współczesnej to pozytywizm (w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUMIENIE

  NaleŜy w działaniu kierować się tym, co rozum poznał jako dobre. Trzeba tu wyróŜnić rozmaite funkcje rozumu (poznania intelektualnego). Rozum moŜe być nastawiony czysto teoretycznie, na uchwycenie faktycznego stanu rzeczy (rozum teoretyczny), moŜe być nastawiony ogólnie praktycznie, na uchwycenie tego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /1 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWSZA ZASADA POSTĘPOWANIA

  Działanie ludzkie (tzn. świadome i wolne) moŜe być postępowaniem lub wytwarzaniem. Postępowanie to dokony-wanie wyboru, podejmowanie decyzji, ich realizacja, to sprawianie czynów. Podlega ono kwalifikacji moralnej. Odpowiednio sam podmiot i spełniacz postę-powania (osoba ludzka) nabiera pewnych kwalifikacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /3 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRO A BYT - CZY BYT JEST DOBRY?

  Na terenie metafizyki moŜna mówić o do-broci bytu co najmniej z dwu względów. Po pierwsze, ze względu na stosunek bytu jako takiego do podmiotu poŜądającego (do woli jako takiej). Po drugie, ze względu na charakter działania bytu. KaŜdy byt - jako określona treść istniejąca - z racji swojej bytowości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /2 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRO A BYT - OPIS, OCENA, NORMA

  Wśród rozmaitych sensownych wypowiedzi ludzkich dotyczących  świata oraz naszego w nim zachowania się wyróŜnić moŜemy przynajmniej trzy typy wypowiedzi. Wypowiedzi pierwszego typu stwierdzają zachodzenie lub niezachodzenie jakichś stanów rzeczy, dotyczą istnienia i kwalifikacji przedmiotów, ujmują...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /4 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRO A BYT

  „Dobro" może być pojęciem empirycznym, urobionym na podstawie bezpośrednich danych przeŜycia czy percepcji wartości (moralnej czy innej) lub powinności, albo pojęciem teoretycznym, wprowadzonym np. na terenie filozofii bytu. W metafizyce operuje się pojęciami dobra w sensie transcendentalnym, fizycznym i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEL OSTATECZNY I NIEŚMIERTELNOŚĆ CZŁOWIEKA

  Naturalną manifestacją istniejącej natury, kaŜdego bytu, jest działanie. KaŜdy byt działa celowo i proporcjonalnie do swej natury. Stąd cel działania jest teŜ celem natury. W sobie właściwym działaniu byt realizuje siebie, ujawnia bytowo siebie. Wiemy juŜ, że ostateczna racja istnienia, Absolut, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /7 767

  praca w formacie txt

Do góry