Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  AGRESJA

   

  AGRESJA (łc. aggressio = napad) ang. aggression; fr. agression; nm. Aggression psych. Zachowanie napastliwe, pole­gające na fizycznym lub słownym atako­waniu kogoś lub czegoś. Według S. Freu­da agresywność wiąże się z -^ popędem (2) agresji, pochodnym od instynktu śmierci (Tanatos). Według...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADEKWACJA

   

  ADEKWACJA (tłum. nłc. = odpowiedniość, zgodność) ang. adequation; iv. adeąuation; nm. Adaquation metaf., t. pozn. Termin będący zleksykalizowaną kalką językową wyrażenia adaequatio z klasycznej definicji prawdy, przed­stawiającej jej teorię korespondencyjną. W szczególności odnoszony on jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIAFORA

   

  ADIAFORA (gr. adidphora> = rzeczy obojętne—ani dobre, ani złe) an^.adiaphom Termin występujący w starożytnej logice i etyce (Zenon z Ktiion, Epikur) jako określe­nie przedmiotów niezróżnicowanych oraz spraw i czynów moralnie obojętnych.

  log. Przedmioty indjrwidualne, które nie mają cech odrębnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADEKWATNOŚĆ

   

  ADEKWATNOŚĆ (nłc. = zrównanie, współmierność, odpowied­niość) ang. adequacy, adequateness; iv. adequation; nm. Adequatheit

  Dorównanie — relacja proporcjo­nalności, np. między poznaniem i rzeczy­wistością, przyczyną i skutkiem, środ­kiem i celem. Ogólnometodologiczny po­stulat adekwatności jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFEKT

   

  AFEKT (łc. = uczucie, skłon­ność, namiętność) gr. pdthos; łc. affectio, passio; ang. ajfection; fr. affection; run. Affekt, Ajfektion, Gefuhl psych. Krótkotrwałe intensywne —> uczu­cie (2), któremu towarzyszy, oprócz wy­raźnych zmian fizjologicznych, obniżenie samokontroli nad świadomymi formami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAPTACJA

   

  ADAPTACJA (nłc. = dostoso­wanie, przystosowanie) ang. adaptation; fr. adaptation; nm. Adaption, Adaptation, Anpassung

  Termin pochodzenia darwinowskiego, używany w biologii, psychologii, naukach społecznych i pedagogice na określenie zjawiska przystosowania. G. de Tarde np. posługiwał się nim (1898) w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRAKCJONIZM

   

  ABSTRAKCJONIZM ang. abstractionism; fr. abstractionnisme; nm. abstrakte Kunst (1)

  Termin utworzony przypuszczalnie przez W. Jamesa.

  1. estet. Kierunek lub program artysty­czny propagujący sztukę abstrakcyjną, a więc sztukę nieprzedstawiającą, bezprzedmiotową, niefiguratywną, tzn. taką, która...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRAKT

   

  ABSTRAKT (łc. abstractus = odciągnięty, oddzielony, odłączony, oderwany) gr. ta eks aphaireseos legomena = abstrakty (Ary­stoteles); ang. abstract

  Rezultat -» abstrakcji (I-I) jako czynności intelektu, np. pojęcie. W naukach opar­tych na teorii nmogości wszystkie przed­mioty abstrakcyjne dadzą się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSURD

   

  ABSURD (te. absurdus = rażący uszy, nie­zgodny; niedorzeczny, sprzeczny) gr. alogos (Arystoteles); ang. self-contradiction , absurd, absurdity, absurdness, meaninglessness; fr. l'absurde; nm. Absurditiit, Ungereimtheit I. log. Coś, co nie jest zgodne z logiką.

  Wyrażenie (nazwa lub zdanie) sprze­czne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRACTIO TOTIUS

   

  ABSTRACTIO TOTIUS {nłc. = wyciągnięcie wszystkiego) metaf. -^ Abstrakcja (l-IA') istotowa.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /101

  praca w formacie txt

Do góry