Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  AKOSMIZM

   

  AKOSMIZM (gr. przeczenie a + kosmos = porządek) ang. acosmism; ix. acosmisme; nm. Akosmismus

  Szczególna postać -^ immaterializmu, będąca jedną z konsekwencji -^ panteizmu, wyrażająca się mianowicie w poglą­dzie, że świat zewnętrzny nie istnieje real­nie, lecz jest tylko złudzeniem i w gruncie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOMAT

   

  AKSJOMAT (gr. , -atos = to, co wiarygodne, niewątpliwe; zasada, założe­nie, postulat) nłc. propositio per se nota; ang. axiom; fr. axiome; nm. Axiom

  metod. syn.—> Pewnik (1) — twierdze­nie nie wymagające uzasadnienia, samo przez się oczywiste (—> oczywistość /3/) — dla tego, kto rozumie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTUALIZM

  AKTUALIZM (nłc. actualis = czynny) ang. actualism; fr. actualisme; nm. Aktualismus, Aktualitdtstheorie

  1. filoz. przyr. Termin zaczerpnięty z ge­ologii (J. Hutton 1785, Ch. Lyell 1830) na oznaczenie poglądu, że zachodzące sto­pniowo w dziejach Ziemi procesy natural­ne były powodowane tymi samymi czyn­nikami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOMATYKA

   

  AKSJOMATYKA (nm. z gr. aksiomatikós = odnoszący się do aksjomatu) ang. ariomatics; fr. l'axiomatique; nm. Axiomatik

  metod. Układ wszystkich zdań przyję­tych jako —> aksjomaty (2) —> systemu de­dukcyjnego.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT

   

  AKT (łc. = czyn, działanie, urze­czywistnienie; nłc. tłum. wyrażeń Arysto­telesa: - ) ang. act, action; fr. acte; nm. Akt

  1. metaf. U Arystotelesa: znaczenie uży­tych przez niego terminów energeia i entelecheia, odniesionych do poszczególnych faz procesu -> zmiany (1). We wszelkiej zmianie, ujmowanej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /3 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT CZYSTY

   

  AKT CZYSTY (tłum. wyrażenia Arysto­telesa: ) nłc. actus purus; ang. pure act, pure actuality; fr. acte pur; nm. rein Akt

  metaf. Należące do tradycji arystoteleso­wsko-tomistycznej określenie Boga jako by­tu, który jest samym -> aktem (1), bez do­mieszki możności. Znaczy to w tym ujęciu, że Bóg —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCEPTACJA

   

  AKCEPTACJA (łc. acceptatio = przyjmo­wanie) ang. acceptance; fr. acceptation; nm. Akzeptierung psych. Postawa pozytywnego odniesie­nia się do innych lub do własnej osoby. Akceptację należy odróżniać od —> apro­baty, która jest przede wszystkim poję­ciem moralnym i wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFIRMACJA

   

  AFIRMACJA (łc. = potwier­dzenie) gr. katdphasis; ang. affirmation; fr. affirmation; nm. Affirmation, Bejahung

  t. pozn. Moment stwierdzenia lub uz­nania czegoś—pozytywnie (—> asercja /1 /) lub negatywnie (—> negacja /3/); może być interpretowany przedmiotowo lub metajęzykowo. W porównaniu z negacją...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNOSTYCYZM

   

  AGNOSTYCYZM dgnostos = niezna­ny; niepoznawalny) ang. agnosticism; fr. agnosticisme; ivm. Agnostizismus

  Nazwa wprowadzona przez Th. H. Huxleya (1869, agnostic = 'agnostyk') na okre­ślenie doktryny H. Spencera, według któ­rej poza zjawiskami istnieje jeszcze rzeczy­wistość absolutna, lecz niepoznawalna.

  1...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGREGAT

   

  AGREGAT (łc. aggregatus = skupiony, zgromadzony) gr. syndesmos (Arystote­les); ang. aggregate, aggregation; fr. agregat; nm. Aggregat

  -^ Całość (2) powstała w wyniku łą­cznego ujęcia lub skupienia różnorodnych -> części.

  log. syn.^> Zbiór (2) (w sensie kolek­tywnym).

  soc. Agregat...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt

Do góry