Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ALFABET JĘZYKA

   

  ALFABET JĘZYKA {alfa i beta — nazwy dwóch pierwszych liter alfabetu greckie­go) ang. alphabet = vocabulary {in formal grammar and logical syntax), lexicon; nm. Lexikon

  metod. Zbiór wyrażeń prostych —> języ­ka sformalizowanego, z których utworzo­ne są wyrażenia złożone tego języka. Do alfabetu języka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGEBRA

   

  ALGEBRA (arab. al-dżabar = przenoszenie wyrażeń z jednej strony równania na drugą; wyraz użyty w tytule jednego z dzieł matematyka arabskiego Muhammada ibn Musa al-Chwarizmego vel al-Chorezmiego) ang. algebra; fr. algebre; nm. Algebra

  Nauka o własnościach systemów alge­braicznych, czyli zbiorów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTUALNY

   

  AKTUALNY (nłc. = działają­cy) ang. actual; fr. actuel; nm. aktuell

  metaf. Pozostający w —> akcie (1) lub nim będący.

  pot. Istniejący w teraźniejszości.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGEBRA BOOLE'A

   

  ALGEBRA BOOLE'A ang. Boolean alge­bra; fr. algebre de Boole; nm. Boolesche Alge­bra

  Niepusty zbiór, w którym wyróżnio­ne zostały dwa elementy (0,1) i określone trzy operacje spełniające pewne proste warunki, zwane aksjomatami algebry Boole'a (może być ona oparta na różnych układach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWIZM

   

  AKTYWIZM (łc. activus = czynny, dzia­łający) ang. activism; fr. acłivisme; nm. Aktivismus

  1. metaf. W przeciwstawieniu do us->substancjalizmu (1): pogląd, według którego rzeczywistość jest natury dynamicznej, a będące tego wyrazem działanie jest pierwotniejsze od substancji i niezależne od niej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGEBRA LOGIKI

   

  ALGEBRA LOGIKI ang. algebra of logie, logical algebra; fr. algebre de la logique; nm. Algebra der Logik

  Termin utworzony przez G. Boole'a, upo­wszechniony przez E. Schrodera (1890-96) i L. Couturata (1905); obecnie używany w znaczeniu historycznym.

  Logika formalna uprawiana metodami al­gebry w 2. poł. XIX i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOLOGIA

  AKSJOLOGIA (filozofia wartości, ogól­na teoria wartości) (gr. aksios = godny, cenny + logos = słowo, nauka) ang. axiology; fr. axiologie; nm. Axiologie

  Nazwa wprowadzona przez P. Lapirego (1902) na określenie nauki o wartościach moralnych. Nauka o —> wartościach (1,2, 3), rozpatrująca zagadnienia nadrzędne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT I MOŻNOŚĆ (akt i potencja)

   

  AKT I MOŻNOŚĆ (akt i potencja) (tłum. nłc. )

  metaf. Para pojęć korelatytvnych, wpro­wadzonych, częściowo rozłącznie (doty­czy to aktu), przez Arystotelesa. Są one korelatywne w tym sensie, że do określenia „możności" niezbędny jest „akt", ale nie odwrotnie, gdyż „akt" jest pojęciem pierwotnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOMODACJA

   

  AKOMODACJA (łc. accomodatio = przy­stosowanie, przyzwyczajenie) ang. accom-modation; fr. accommodation; nm. Akkomodation, Anpassung

  Mol. Zespół procesów fizjologicz­nych powodujących modyfikację funkcjo­nalną w organizmie pod wpływem warunków środowiska biologicznego; może obejmować funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTUALIZACJA

   

  AKTUALIZACJA , tłum. z gr. entelecheia einai (Arystoteles)) ang. actualizing, actualization; fr. actuation, actualisation; nm. Aktualisierung

   

  metaf. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: ukonstytuowanie się treści w obrębie istniejącego bytu, rozumiane ja­ko swoiste pojawienie się skutku dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt

Do góry