Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ALTRUIZM

   

  ALTRUIZM (łc. alter = (ktoś) drugi, in­ny) ang. altruism; fr. altruisme; nm. Altruismus

  Termin utworzony przez A. Comte'a na określenie postawy przeciwstawnej z jed­nej strony vs—> egoizmowi (egoisme), z dru­giej zaś —> miłosierdziu (charite), i w tym znaczeniu przyswojony przez H. Spence­ra.

  Teoria...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA EGZYSTENCJALNA

   

  ANALIZA EGZYSTENCJALNA ang. ex-istential analysis; fr. analyse existentielle; nm. Daseinsanalyse (2), Existentialanalyse

  1. W szerszym znaczeniu: psycho­logia analityczna istnienia (daseinsanalytische Psychologie) — ogólna na­zwa tych kierunków psychologii głębi, które nawiązując do -^ filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFIBOLIA

   

  AMFIBOLIA (gr. = dwuzna­czność) ang. amphiboly; fr. amphibolie; nm. Amphibolie

  metod. Szczególny przypadek —> wielo­znaczności aktualnej, polegający na nie­jednoznacznej strukturze wypowiedzi. Na przykład sformułowanie: „podporząd­kowywanie filozofii psychologii" można rozumieć jako: a) nadrzędność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA EGZYSTENCJI

   

  ANALIZA EGZYSTENCJI nm. Existenz-analyse

  Nazwa metody psychoterapeutycznej V. E. Frankla, opracowanej na gruncie psychologii głębi, a należącej do psycholo­gii analitycznej istnienia (—> analiza egzy­stencjalna III). Metoda ta polega na roz-patrywaniu przebiegu czyjegoś życia w świetle danych, które w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFIBOLOGIA

   

  AMFIBOLOGIA amphibolia = dwu­znaczność + logos = słowo, nauka) ang. amphibology, amphibologism; fr. amphibolo­gie; nm. Amphibologie

  W tekstach filozoficznych niemieckich i zwłaszcza francuskich spotyka się raczej formy Amphibolie, amphibolie, formy zaś Amphibologie, amphibologie uważane są za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALIENACJA

  ALIENACJA (łc. alienatio = zrzeczenie się, pozbycie się czegoś, utrata jakichś praw, przeniesienie na irmą osobę jakiegoś prawa, zwłaszcza prawa własności; odda­lenie, zerwanie, niechęć; nieobecność du­chowa) ang. alienation; fr. alienation; nm. Entfremdung, Entaufierung, Yemuflerung

  Termin...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /4 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNOŚĆ

   

  AKTYWNOŚĆ gr. poietn (2); łc. actio (2); nłc. activitas; ang. actwity, action (2); fr. actwite, action (2); run. Aktivitat, Tun (2)

  Realizowanie zdolności działania; ce­cha tego, co jest czynne.

  metaf. -Działanie (1) jako jedna z dziesięciu wymienionych przez Arysto­telesa —> kategorii (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGORYTM

   

  ALGORYTM (zlatynizowana forma imie­nia matematyka arabskiego Muhammada ibn Musa al-Chwarizmego vel al-Chorezmiego), którego jedno z dzieł (824) otrzymało w łacińskim przekładzie tytuł: Algorithmi de numero Indorum) ang. algorithm; fr. algorithme; nm. Algorithmus

  metod. Ściśle określony zespół reguł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEGORIA

   

  ALEGORIA (gr. od dllos = inny + agoreuo = przemawiam; allegorein = mó­wić obrazowo) ang. allegory; fr. allegorie; nm. Allegorie

  Obrazowanie za pomocą figur (słow­nych, plastycznych), które poza swoim znaczeniem dosłownym mają także zna­czenie przenośne; także same owe figury. Alegoria jest rodzajem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETHEIA

   

  ALETHEIA (gr. aletheia = to, co nie zakry­te, nie ukryte; prawdziwość, szczerość)

  W języku wczesnogreckim słowo aletheia wyrażało w swym archaicznym tiżyciu nie tyle relację między wypowiedzią o stanie rzeczy a samym owym stanem czy też rela­cję między podmiotem a tym, co ów podmiot odbiera ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 394

  praca w formacie txt

Do góry