Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ANALOGIA

   

  ANALOGIA = odpowie-dniość, podobieństwo) łc. proportio, analo­gia; ang. analogy; fr. analogie; nm. Analogie

  1. metod. Podobieństwo zachodzące mię­dzy przynajmniej dwoma przedmiotami A i B, będące podstawą rozumowania, które stwierdza, że B ma określoną cechę, ponieważ ma ją A, pod jakimś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /7 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGICZNY

   

  ANALOGICZNY (gr. = oparty na proporcji matematycznej) nłc. analogicus; ang. analogous; fr. analogue; nm. analog

  Orzekający o przedmiotach, do któ­rych się odnosi, nie jednoznacznie, lecz na zasadzie podobieństwa, jakie zachodzi mię­dzy tymi przedmiotami. Podstawą podo­bieństwa może być np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGON

   

  ANALOGON (gr. analogom = to, co proporcjonalne, analogiczne, podobne) nm. Analogon

  To, co przysługuje proporcjonalnie po­szczególnym -> analogatom, proporcjo­nalnie wspólna im doskonałość, analogi­czna treść, racja analogicznego orzekania.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAMNEZA

   

  ANAMNEZA (gr. = przypo­minanie sobie, pamięć) ang. anamnesis; fr. anamnese; nm. Anamnese

  U Platona: poznanie przez przypo­minanie sobie idei, z którymi dusza obco­wała przed połączeniem się z ciałem. Kon­cepcja poznania przez anamnezę zakłada wędrówkę dusz (-> metempsychoza).

  psych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGAT

   

  ANALOGAT (nłc. analoga, -orum = słowa zbieżne, odpowiadające sobie, oddające tę samą myśl, z gr. andlogos = proporcjonal­ny, podobny) ang. analogat; nm. Analogat Desygnat określonego terminu -> ana­logicznego (1), jeden z podmiotów realizo­wania się wspólnej takim podmiotom pro­porcjonalnej treści...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORALIZM

   

  AMORALIZM (gr. przeczenie a- + łc. moralis = obyczajny; obyczajowy, dotyczący obyczaju) fr. amoralisme; nm. Amoralismus

  1. et. Pogląd odrzucający obowiązujące bądź powszechnie, bądź w określonym czasie i kręgu kulturowym wartości mo­ralne albo też uznający pewne dziedziny działalności ludzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORYZACJA

   

  AMORYZACJA (fr. od łc. amor = miłość)

  Termin P. Teilharda de Chardin ozna­czający opisywany przez niego proces nie­ustannego przyrostu i uaktywruenia ener­gii miłości — od partykularnej, łączącej dwoje ludzi, aż po wysublimowaną, pełną i czynną miłość powszechną. Amoryzacja jest według...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYKA

   

  ANALITYKA (gr. [sc. techne]> = umiejętność analizowania) ang. analytics; fr. l'analytique; nm. Analytik

  U Arystotelesa: w przeciwstawieniu do -> dialektyki (3) — dział logiki poświę­cony dowodzeniu apodyktycznemu.

  U I. Kanta: dział -> krytyki (2) mają­cy za przedmiot badanie form intelektu;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTERNATYWA

   

  ALTERNATYWA altematwus = zmie­niający się jeden za drugim, od łc. alterno = czynię coś na przemian, waham się, alter = jeden z dwóch) gr. to diedzeugmenon; ang. disjunction, alternation; fr. alternative; nm. Alternatwe

  1. log. Zdanie złożone będące połącze­niem dwóch zdań za pomocą symbolu v z -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA

  ANALIZA (gr. = rozkładanie, roz­biór) ang. analysis; fr. analyse; nm. Analyse

  1. W przeciwstawieniu do os—> syntezy (którą analiza często dopełnia w opera­cjach badawczych): rozkładanie jakiejś ca­łości na elementy, zazwyczaj niejednorod­ne; zmierza ono do wyróżnienia składni­ków pierwotnych, wykrycia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /3 672

  praca w formacie txt

Do góry