Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ANIHILACJA

   

  ANIHILACJA (nłc. annihilatio = unicest­wienie) ang. annihilation; fr. annihilation; nm. Annihilation, Yernichtung, Zerstorung

  fiz. Zjawisko zacłiodzące podczas zde­rzenia się cząstki z antycząstką, polega­jące na ich przekształceniu się w kwanty promieniowania elektromagnetycznego i/lub w inne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA

   

  ANTROPOLOGIA (gr. anthropológos = mówiący o ludziach, od dnthropos = czło­wiek + logos = słowo, nauka) ang. anthropology; fr. anthropologie; nm. Anthropologie

  1. Antropologia przyrodnicza — natika badająca człowieka jako biologicz­ne podłoże zjawisk społecznych (J. Czekanowski). Antropologia fizyczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /4 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMAL

   

  ANIMAL METAPHYSICUM (nłc. = zwierzę (stworzenie) me­tafizyczne) -> Antropologia (3B).

  ANIMAL RATIONALE (łc. = zwierzę rozumne, tłum. z gr. Rodzaj (2) najbliższy i —> różnica (3) gatunkowa w definicji człowieka (—> de­finicja klasyczna): „Człowiek jest to zwierzę rozumne" (określenie przekaza­ne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIZM

   

  ANTROPOLOGIZM ang. anthrapologism; fr. anthropologisme; nm. Anthropologismus, Humanismus

  Pogląd, według którego osobniczy roz­wój człowieka wyznaczony jest w większej mierze przez biologiczne cechy jednostki aniżeli przez jej historyczno-społeczne związki ze środowiskiem (L. A. Feuerbach,

  N. G...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMUS

   

  ANIMUS (łc. animus = duch żywotny, dusza (w sensie biologicznym); dusza jako właściwa ludziom zdolność myślenia i czucia, z gr. dnemos)

  U C.G. Junga: uosobierue cech natury męskiej stanowiące nieuświadomioną część osobowości kobiecej. Termin prze­ciwstawny: to—> anima (2).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOMORFIZM

   

  ANTROPOMORFIZM anthropomor-phos = mający kształt ludzki, od dnthropos = człowiek + morphe = kształt, wygląd) ang. anthropomorphism; fr. anthropomorphi-sme; nm. Anthropomorphismus

  Termin tworzący wraz z terminami po­krewnymi, takimi jak „antroponoetyzm" czy „antropopatyzm", grupę charakterysty­czną dla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIOŁ

   

  ANIOŁ (gr. dggelos = zwiastun, posłaniec) nłc. angelus; ang. angel; fr. ange; nm. Engel

  W teologii dogmatycznej: duch czy­sty stworzony przez Boga, w hierarchii bytów zajmujący miejsce pośrednie mię­dzy Bogiem a ludźmi. Na podstawie da­nych biblijnych podkreśla się, że nazwa „anioł"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANARCHIZM

   

  ANARCHIZM ang. anarchism; fr. anar­chie, anarchistne; nm. Anarchismus

  Doktryna społeczno-polityczna negująca prawo państwa do interweniowania w życie jednostki i postulująca zniesienie wszel­kiej władzy politycznej i organizacji pań­stwowej. Idee anarchistyczne głosili już sta­rożytni sofiści, cynicy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /2 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPONOETYZM

   

  ANTROPONOETYZM dnthropos = człowiek + noetos = dający się pojąć rozu­mem, intelektualny, myślowy)

  Jedna z postaci —> antropomorfizmu, według której świat jako stworzony przez Boga stanowi racjonalną całość ze wzglę­du na podobieństwo rozumu boskiego i ludzkiego. Według tego poglądu Bóg miał­by...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANARCHIA

   

  ANARCHIA (gr. = brak wła­dzy, bezprawie) ang. anarchy; fr. anarchie; nm. Anarchie

  Stan bezładu w społeczeństwie bez rzą­du lub w którym władze polityczne nie mają autorytetu; stan taki oznacza, że nie obowią­zuje wówczas żadne prawo stanowione. Ter­min „anarchia" w tym znaczeniu wprowa­dzony...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt

Do góry