Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ANTYNOMIA

   

  ANTYNOMIA (gr. = wza­jemna sprzeczność praw) ang. antinomy; fr. antinomie; nm. Antinomie

  1. log. -^ Sprzeczność (1) między dwo­ma zdaniami należącymi do tego samego rozumowania, powstała mimo respekto­wania obowiązujących reguł formułowa­nia i uzasadniania twierdzeń; stąd rozwią­zanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /3 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYCYPACJA

   

  ANTYCYPACJA (łc. = wstę­pne pojęcie, pierwotne wyobrażenie o czymś) gr. prólepsis (1); ang. anticipation; fr. anticipation; nm. Antizipation, Yorwegnahme

  U stoików i epikurejczyków: sponta­niczne przechodzenie od szczegółowych spostrzeżeń do sądu ogólnego.

  U F. Bacona: przedwczesne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYPSYCHOLOGIZM

   

  ANTYPSYCHOLOGIZM (gr. anfz = prze­ciw + —> 'psychologizm') ang. antipsychologism; nm. Antipsychologismus

  Stanowisko zaznaczające się w niektó­rych nowszych kierunkach filozoficznych i w humanistyce, przeciwstawiające się psychologizmowi.

  metaf., t. pozn. Stanowisko sprzeciwia­jące się sprowadzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYINDUKCJONIZM

   

  ANTYINDUKCJONIZM (gr. antz= prze­ciw + łc. inductio = wprowadzenie) metod. Pogląd przeciwstawny os—> indukcjonizmowi, zwany też niekiedy dedukcjonizmem (z powodu pod­kreślania roli metody dedukcyjnej w na­ukach empirycznych), odrzucający tezę o niezależności języka obserwacyjnego od języka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYLOGIA

   

  ANTYLOGIA (gr. = zaprze­czenie, spór, kontrargument) ang. antilogy; fr. antilogie; nm. Antilogie

  U sceptyków greckich: przeciwstawność zdań w dyskusji, a zwłaszcza prze­ciwne sobie argumenty (w tym ostatnim znaczeruu termin grecki występuje w licz­bie mnogiej).

  W biblistyce: sprzeczność —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANOMIA

   

  ANOMIA (gr. = bezprawie, za­przeczenie prawa) ang. anomia; fr. anomie; nm. Anomie

  et. Zaprzeczenie zarówno ->heteronomii (1), jak i —> autonomii (1), biorące się z przekonania, że moralność może się obejść bez praw, obowiązków i sankcji, gdyż wy­starczającą podstawą ludzkiego działania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANCILLA THEOLOGIAE

   

  ANCILLA THEOLOGIAE (nłc. = służebnica teologii)

  Określenie dialektycznej funkcji filo­zofii w sytuacji, gdy jest ona podporząd­kowana teologii, charakterystyczne dla niektórych kierunków filozofii średnio­wiecznej (np. Jan Szkot Eriugena, Anzelm z Canterbury fides quaerens intellectum...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOCENTRYZM

   

  ANTROPOCENTRYZM dnthropos = człowiek + nłc. centrum (z gr. kentron) -punkt środkowy) ang. anthropocentrism; fr. anthropocentrisme; nm. Anthropozentrismus

  Uznawanie człowieka za ośrodek i ceł całej rzeczywistości, szczególnie zaś przypisywa­nie ludzkiej świadomości autonomicznej roli w poznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /2 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGELOLOGIA

   

  ANGELOLOGIA (gr. dggelos = zwiastun, posłaniec, anioł + logos = słowo, nauka) run. Angelologie

  W scholastyce arabskiej i chrześcijań­skiej (Awicenna, Tomasz z Akwinu, Jan Duns Szkot): wjrwiedzione z przesłanek biblij­nych i dogmatycznych spekulacje filozofi­czne dotyczące natury i sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOGENEZA

   

  ANTROPOGENEZA dnthropos = czło­wiek + genesis = pochodzenie) ang. anthropogenesis; fr. anthropogenese; nm. Anthropogenese

  biol. Antropogeneza przyrod­nicza — ewolucyjny proces stopniowego powstawania i rozwoju gatunku Homo sa­piens lub dział —> antropologu (1) zajmujący się pochodzeniem gatunku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt

Do góry