Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  APATIA

   

  APATIA (gr. = niewrażliwość, niezdolność do doznawania cierpienia; niewzruszoność, wolność od wzruszeń; brak cierpienia, niedoznawanie cierpienia) ang. apaihy; fr. apathie; nm. Apathie

  W starożytnej etyce greckiej: stan we­wnętrznego opanowania i równowagi du­cha (—> ataraksja), osiągany...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APEIRON

   

  APEIRON (gr. apeirom = to, co bez­kresne, nieskończone, nieskończoność)

  W nauce Anaksymandra z Miletu — na­zwa zasady, z której powstały wszystkie rzeczy spostrzegane zmysłowo. Apeiron — to coś nieokreślonego i zarazem bezkresne­go, a zatem nie podpadającego pod zmysły; przeciwstawne jest ono temu, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYŚWIAT

   

  ANTYŚWIAT (gr. antt = przeciw H—> 'świat') ang. antiword; nm. Antiwelt Hipotetyczna rzeczywistość utworzona z -^ antymaterii, o strukturze analogicznej do struktury Wszechświata. Według współ­czesnych teorii kosmologicznych na samym początku istnienia świata powinny były ist­nieć, zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYTEZA

   

  ANTYTEZA (gr. = przeciw­stawienie zdań) ang. antithesis; fr. antithese; nm. Antithese, Gegensatz

  Twierdzenie przeciwstawne danej te­zie, tzn. określonemu twierdzeniu doty­czącemu istoty jakiegoś zagadnienia czy rozumowania.

  W dialektyce transcendentalnej I. Kan­ta — twierdzenie przeciwstawne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYLOGIZM

   

  ANTYLOGIZM he antilogike [sc. techne] = umiejętność dysputowania) ang. antilogism

  W logice tradycyjnej: takie zestawienie trzech zdań, że z każdej pary wynika zda­nie sprzeczne z pozostałym zdaniem.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOPATYZM

   

  ANTROPOPATYZM (antropomorfizm psychiczny) (gr. anthropopathes = mający ludzkie uczucia, od dnthropos = człowiek + pdihos — czucie, doznawanie) ang. anthropopathism; nm. Anthropopathismus Jedna z postaci -^ antropomorfizmu.

  Przypisywanie zwierzętom, roślinom, a nawet przedmiotom martwym uczucio­wości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYMATERIA

   

  ANTYMATERIA anti = przeciw + łc. materia) ang. antimatter; fr. antimatiere; nm. Antimaterie

  fiz. Postać materii, którą przyjmowano do niedawna jedynie hipotetycznie, mia­nowicie na zasadzie podstawowego w te­orii cząstek prawa symetrii (P. A. M. Di­rac, 1928). Antymateria zbudowana jest z — poznanych już...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOTEIZM

   

  ANTROPOTEIZM dnthropos = czło­wiek + theos = Bóg) fr. anthropotheisme; nm. Anthropotheisntus

  Termin użyty przez L. Prata na okre­ślenie dążności rozumnej natury ludz­kiej do uduchowienia i przebóstwienia. Dążność ta jego zdaniem wzrasta w toku dziejów.

  Skrajna postać -> antropocentryzmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYNATURALIZM

   

  ANTYNATURALIZM anti = prze­ciw + łc. naturalis = przyrodzony, natural­ny) ang. antinaturalism

  Kierunek w filozofii nauki przeciwstaw­ny -^ naturalizmowi (4), postulujący epistemologiczną i metodologiczną odmien­ność nauk społecznych i humanistycz­nych w stosunku do nauk przyrodni­czych; odmienność ta...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOZOFIA

  ANTROPOZOFIA (gr. anthropos = czło­wiek -I- sophia = mądrość) ang. anthroposophy; fr. anthroposophie; run. Anthroposophie

  Nazwa użyta po raz pierwszy przez Th. Yaughana (1650).

  Doktryna postulująca nawiązanie kon­taktu z Bogiem nie za pośrednictwem po­znania zmysłowego lub roztimowego, lecz poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /853

  praca w formacie txt

Do góry