Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  APOLOGETYKA

   

  APOLOGETYKA (nłc. , -ae = pismo obronne, nauka obronna, od gr. apologetikos - obrończy) ang. apologetics; fr. l'apologetique; nm. Apologetik

  Dawniej: dział teologii, mający na ce­lu wykazanie wiarygodności Objawienia i obronę wiary chrześcijańskiej, a nastę­pnie — synonimiczne określenie -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APERCEPCJA

   

  APERCEPCJA (nłc. z łc. ad = do + perceptio = spostrzeżenie) ang. apperception; fr. aperception; nm. Apperzeption

  1. Akt świadomości różnie określany (ter­min ten występuje już u R. Descartes'a). U G.W. Leibniza: refleksyjne (wyraźne) poznanie wewnętrznego stanu monady (duszy), czyli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /4 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHETYP

   

  ARCHETYP (gr. archetypon> = pierwo­wzór, prawzór) nłc. archetypus; ang. arche­typ; fr. archetype; nm. Archetyp, Archetypus, Urbild

  Najwyższy wzór, którego jedynie od­biciami są przedmioty znane z doświad­czenia; np. w platonizmie archetypami rzeczy materialnych są  idee (la).

  U C. G. Junga:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOREMAT

   

  APOREMAT (gr. , -atos = kwe­stia sporna, trudne zagadnienie, zagadka) ang. aporema; fr. aporeme; nm. Aporema

  Kwestia sporna, dopuszczająca dwa przeciwne sobie rozstrzygnięcia.

  W dialektyce Arystotelesa: zarzut po­stawiony dialektycznemu wnioskowaniu (—> dialektyka /3/) — epicheirema; dowo­dzenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APODYKTYCZNY

   

  APODYKTYCZNY = przekonywający, dowodzący, od apodeiksis = dowodzenie dedukcyjne za pomocą sylogizmu) nłc. apodicticus; ang. apodeictic, apodictic (1), apodictical (2); fr. apodictique; nm. apodiktisch

  1. log. Koniecznościowy, tzn. dotyczą­cy tego, co konieczne — bądź jako wypro­wadzonego z przesłanek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHAEUS

   

  ARCHAEUS (nłc. , od gr. archaios = pierwotny, prosty, dawny) ang. archeus; fr. archee; nm. Archeus I Archaeus

  U Paracelsusa i J. B. van Helmonta: za­sada życia, życiodajna siła, dla każdej isto­ty żywej odrębna i decydująca o jej rozwo­ju. Stąd utworzona przez E. D. Cope'a na­zwa „archestetyzm" na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APORIA

   

  APORIA (zleksykalizowana forma grec­kiego słowa = bezdroże, bezrad­ność; trudność, kwestia sporna) ang. aporia; fr. aporie; nm. Aporie

  Problem, który pomimo poprawnego ro­zumowania trudno jest rozwiązać przy ak­tualnym stanie wiedzy.

  U Arystotelesa aporie można pojmować dwojako:

  w aspekcie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOFANTYCZNY

   

  APOFANTYCZNY = twierdzący, od apophansis = okazanie, oświadczenie; twierdzenie) ang. apophantic; fr. apophantique; nm. apophantisch

  1. Określenie zdania, które może być zarówno twierdzące (kataphatikós), jak i przeczące (apophatikos). Zdanie apofanty-czne jest zdaniem orzekającym (u Arysto­telesa:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTERIORYZM

   

  APOSTERIORYZM <łc. a posteriori = od następnego)

  t. pozn. Stanowisko przeciwstawne ps—> aprioryzmowi, zwane niekiedy empiryzmem epistemologicznym, niekiedy empiryzmem metodologicznym, albo też jednym i drugim łącznie. Według aposterioryzmu prawdziwość poznania może być uzasad­niona — bezpośrednio lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOFATYZM

   

  APOFANTYKA (gr. apophantikós = twier­dzący) ix. 1'apophantiąue; nm. Apophantik

  Nazwa stosowana niekiedy na określe­nie tej części logiki Arystotelesa, która tra­ktuje o zdaniach.

  E. Husserl wyróżnia w obrębie logiki formalnej logikę apofantyczną(AMS-sagenlogik).

   

   

  APOFATYZM (gr. apophatikos =...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt

Do góry