Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ARETOLOGIA

   

  ARETOLOGIA arete' = dzielność, cno­ta + logos = słowo, nauka) ang. aretology; nm. Aretologie

  Nauka o cnotach — dział —> filozofii pra­ktycznej (2) dotyczący zarówno sprawności moralnych (cnoty etyczne), jak i sprawności poznawczych (cnoty dianoetyczne).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASPEKT

   

  ASPEKT (łc. aspedus = spojrzenie; wi­dok, wygląd, obraz; możność widzenia kogoś lub czegoś) ang. aspect; fr. aspect; nm. Aspekt

  metod. Strona przedmiotu, z której ów przedmiot jest ujmowany:

  w znaczeniu podmiotowym — punkt widzenia;

  w znaczeniu przedmiotowym — to, co ujęte z jakiegoś punktu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYTMETYZACJA

   

  ARYTMETYZACJA arithmetikós = umiejący Uczyć, dotyczący liczenia) ang. arithmetization; fr. arithmetisation; nm. Arithmetisierung

  metod., log. Metoda badania —> języków sformalizowanych stosowana w -> metalogice, polegająca na wzajemnie jednozna­cznym przyporządkowaniu liczb natural­nych wyrażeniom...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENT

   

  ARGUMENT (łc. = dowód) ang. argument; fr. argument; nm. Argument, Beweis

  W logice tradycyjnej — zdanie użyte ja­ko przesłanika w uzasadnieniu, w dowodzie.

  log. Wyrażenie lub wyrażenia, z który­mi dany funktor tworzy jakieś nowe wyra­żenie: predykat — formułę zdaniową, a symbol funkcyjny —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /6 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHITEKTONIKA

   

  ARCHITEKTONIKA gr. architektonike [sc. techne] = sztuka budowlana) ang. architectonics; fr. l'architectonique; nm. Architektonik

  Według Arystotelesa: architektonicz­ną nazywa się wiedzę, umiejętność, porów­nując ją z jakąś inną wiedzą, umiejętnością i stwierdzając, że cele tej drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APRIORYZM

   

  APRIORYZM (łc. a priori = uprzednio, z góry) ang. apriorism; fr. apriorisme; nm. Apriorismus

  1. t. pozn. Stanowisko przeciwstawne vs-^ aposterioryzmowi, zwane także ra­cjonalizmem metodologicznym, przyzna­jące rozumowi, nie zaś doświadczeniu główną rolę w poznaniu. Rozróżnia się:               a.)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKATASTAZA

   

  APOKATASTAZA = przywrócenie do poprzedniego stanu, po­wrót do czegoś) łc. restitutio; ang. apocatastasis; fr. restitution; nm. Apokatastasis

  U pitagorejczyków i u Heraklita z Efe­zu: powrót wszystkiego, co było, do stanu pierwotnego. Idea ta znalazła wyraz w stoickiej teorii -^ wiecznego powrotu (Id)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APROBATA

   

  APROBATA (łc. approbata = rzeczy za­twierdzone) ang. approbation, approval, ~ sanction; fr. approbation; nm. Billigung, Beifall

  1. Sąd zawierający pozytywną pod względem moralnym, estetycznym lub utylitar­nym ocenę czegoś.

  2. Elementarna reakcja emocjonalna do­datnia, stanowiąca podstawę i zarazem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLLIŃSKI

   

  APOLLIŃSKI (od imienia greckiego bo­ga Apollina) ang. Apollinian/Apollonian; fr. apollinien I apollonien; nm. apollinisch

  estet. Przymiotnik mający określać jeden z dwóch głównych nurtów kultury grec­kiej: zintelektualizowany i obiektywny, pe­łen ładu, harmonijny — w przeciwstawie­niu do vs^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHE

   

  ARCHE = zaczęcie czegoś, po­czątek; (pierwsza) zasada, element; suma, rekapitulacja, całość) łc. principium

  metaf. Pojęciowy relikt tradycji mitologi­cznej występujący w początkach filozofii greckiej, głównie u jońskich filozofów przy­rody, mający oznaczać pierwotnie praźródło, prapodstawę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /2 473

  praca w formacie txt

Do góry