Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ASCEZA

   

  ASCEZA (gr. = ćwiczenie, pra­ktykowanie; tryb życia) nłc. ascesis; ang. ascetics; fr. ascese; nm. Askese, Aszese

  Dobrowolne i metodyczne stosowanie surowych praktyk życiowych, takich jak umartwianie ciała, różnorakie ogranicze­nia i wyrzeczenia, podejmowane w prze­konaniu, że warunkują one rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTACJA

   

  ARGUMENTACJA <łc. = dowodzenie, uzasadnienie) ang. argumentation; fr. argumentation; nm. Beweisfiikrung, Argumentation

  Użycie —> argumentów (4a) (= argumen­towanie) lub sam ich zestaw, zazwyczaj w postaci jakiegoś ciągu twierdzeń, tak lub inaczej uporządkowanych zależnie od zastosowanej taktyki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASEITAS

   

  ASEITAS (nłc. (aseitas> = niezależność w istnieniu od czegokolwiek innego, z łc. ase = przez siebie, od siebie) ang. aseity; fr. aseite; nm. Aseitat

  Jako polski odpowiednik terminu aseitas proponowany był niegdyś neologizm 'odsiebność', który się jednak nie przyjął.

  metaf. Stan bytu, który ma...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTEFAKT

   

  ARTEFAKT (łc. arte factum = sztucznie wytworzone, od ars = sztuka i facio = czynię, wytwarzam) ang. artefact, artifact, articraft; fr. artefact, artifait; nm. Artefakt

  Wytwór człowieka imitujący lub zastę­pujący nieorganiczny albo organiczny twór natury; może to być przedmiot materialny (np. proteza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASERCJA

   

  ASERCJA (łc. = uznanie, twier­dzenie) ang. assertion; fr. assertion; mn. Assertion, Behauptungsatz

  1. log. Uznanie jakiegoś zdania za praw­dziwe lub własność sądów wydanych z przekonaniem o ich prawdziwości (w od­różnieniu od sądów tylko pomyślanych lub przedstawionych, czyli —> supozycji /2/)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /4 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTYZM

   

  ARTYZM (łc. ars, artis = sztuka) ang. artistry; fr. art; nm. das Kunstlerische

  Pojęcie pochodne od pojęcia -^ sztuki i wraz z nim przybierające różne sensy. Można je mianowicie odnieść do: a) arty­sty (twórcy) — oznacza wówczas zdol­ność (umiejętność) wytwarzania dzieł do­skonałych, oryginalnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASERTORYCZNY

   

  ASERTORYCZNY (nłc. = stwierdzający) ang. assertoric; fr. assertorique; nm. assertorisch

  log. Stwierdzający zachodzenie czegoś w rzeczywistości, jako faktu, bez przyta­czania na to dowodów.

  W logice tradycyjnej: określenie zdania mającego którąś z następujących postaci: Każde S jest P;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYSTOKRACJA

   

  ARYSTOKRACJA = rzą­dy dobrze urodzonych; rządy najlepszych, idealny ustrój społeczny) ang. aristocracy; fr. aristocratie; nm. Aristokratie

  Ukształtowany w starożytności us­trój społeczny przeciwstawny z jednej strony monarchii, z drugiej zaś > de­mokracji, polegający na sprawowaniu rzą­dów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASOCJACJONIZM

   

  ASOCJACJONIZM ang. associationism; fr. associationnisme; nm. Assoziations-Psychologie

  Kierunek w psychotogii empirycznej (m. in. D. Hartley, H. Ebbinghaus, Th.-A. Ribot, Th. Ziehen) wywodzący się z teorii poznania (m. in. D. Hume, J. Mill, J. St. Mill, A. Bain, J. F. Herbart, H. Spencer), wyjaśniający...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYTMETYKA

   

  ARYTMETYKA (gr. [sc. techne] = umiejętność liczenia, od arithmos = liczba) ang. arithmetics; fr. l'arithmetique; nm. Arithmetik

  Najstarszy i zarazem podstawowy dział matematyki, u swych początków zajmujący się właściwościami —> liczb i regułami wy­konywania na nich działań, współcześnie zaś —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt

Do góry