Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  AUTOLOGICZNY

   

  AUTOLOGICZNY autos = sam + lo­gos = słowo, nauka) ang. autological; nm. autologisch

  log. Określenie orzecznika, który ma sam opisywaną przez siebie własność, np. słowo „drukowany" jest orzecznikiem autologicznym wówczas, gdy jest wydru­kowane; to-> heterologiczny.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATRYBUT (przymiot)

   

  ATRYBUT (przymiot) = (to, co) przyłączone, dodane, włączo­ne) gr. idion; ang. attribute; fr. attribut; nm. Attribut

  1. metaf. —> Cecha (2) jakiegoś bytu nie­odłączna od niego, czyli taka, bez której nie mógłby on istnieć, której zatem nie

  można od niego pojęciowo oderwać bez zniekształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATARAKSJA

   

  ATARAKSJA (gr. = brak za­mętu, niepokoju; obojętność, spokój) ang. ataraxia; fr. ataraxie; nm. Ataraxie

  W starożytnej etyce greckiej — określe­nie stanu ducha charakteryzującego się spokojem wewnętrznym, osiąganym przez wyzbycie się nadmiernych pragnień oraz lęku przed śmiercią i cierpieniem, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTARKIA

   

  AUTARKIA (gr. = samowy­starczalność, niezawisłość) ang. autarky; nm. Autarkie

  et. Zalecane w starożytnej etyce grec­kiej (Sokrates, cynicy, stoicy) wewnętrzne uniezależnienie się człowieka od świata zewnętrznego, tj. od innych ludzi, a przede wszystkim od rzeczy. Ideał autarkii znalazł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATEIZM

   

  ATEIZM (gr. dtheos = bezbożny, odrzu­cający bogów, od przeczenia a- + theos = Bóg) gr. atheia, atheótes; nłc. atheismus; ang. atheism; fr. atheisme; nm. Atheismus

  Negacja —> Boga, rozumiana bądź jako zaprzeczerue Jego istnienia, bądź jako od­rzucenie wiary religijnej. Odrzucenie wia­ry może się okazać...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /2 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTENTYCZNOŚĆ

   

  AUTENTYCZNOŚĆ (gr. authentikos = wła­snoręcznie, autorytatywnie, od authentes = morderca, sprawca, władca) ang. authenticity; fr. authenticite; nm. Authentizitdt, Eigentlichkeit (2c)

  W odniesieniu do dokumentów lub in­nych wytworów: pochodzenie od autora lub z epoki, którym są one...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /3 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATOM

   

  ATOM (gr. atomom (1) = to, co niepo­dzielne) łc. elementum, atomus (1. mn. „ato­my" = principia, semina rerum, minima naturae, corpuscula, prima corpora, elementa); ang. atom; fr. atome; nm. Atom

  W starożytnej filozofii greckiej — nie­podzielna cząstka materii (Leukippos, Demokryt, Epikur).

  psych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOGENEZA

   

  AUTOGENEZA (gr. autos = sam + genesis = pochodzenie) ang. autogenesis, autogeny; fr. autogenese; nm. Autogenese

  filoz. przyr. syn.—> Samorództwo.

  biol. Teoria, według której ewolucja w świecie organicznym przebiega nieza­leżnie od warunków środowiska, a jej we­wnętrznym, czynnikiem jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATOMISTYKA

   

  ATOMISTYKA ang. atomistic theory (1), molecular physics (2); fr. l'atomistique; nm. Atomistik

  filoz. przyr. Doktryna przyjmująca za­łożenie, że materia ma budowę nieciągłą (m. in. Leukippos, Demokryt, Epikur, Lukre­cjusz, P. Gassendi).

  Ogólna nazwa działu fizyki mającego za przedmiot badań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASUMPCJA

   

  ASUMPCJA (łc. = przyjęcie, wybór) ang. assumption; fr. assumption; nm. Annahme, Yoraussetzung

  metod. Przyjęcie jakiegoś twierdzenia do czasu udowodnienia twierdzenia przeciw­nego; także: samo przyjęte w ten sposób twierdzenie. —> Supozycja (2).

  U Boecjusza: -^ przesłanka mniejsza sylogizmu.

  U...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt

Do góry