Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  AUTORYTET

   

  AUTORYTET <łc. <auctoritas>, -atis = ra­da, namowa, wola, wyrok, uchwała, roz­kaz; przykład, wzór, powaga, wpływ, zna­czenie) ang. authority; fr. authorite; nm. Autoritat

  Interdyscyplinarny termin teoretyczny z zakresu nauk o człowieku, definiowany głównie na gruncie psychosocjologicznym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /7 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOMATYZM

   

  AUTOMATYZM (gr. automatismos = przy­padek, przypadkowość) ang. automatism; ix. automatisme; nm. Automatismus

   

  1. Zasada działania urządzeń technicznych funkcjonujących samoczynnie bez udziału człowieka.

  W fizjologii: zasada samoczynnego i autonomicznego funkcjonowania niektó­rych ośrodków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTONOMIA

   

  AUTONOMIA (gr. <autonomta> = niezawisłość) ang. autonomy; fr. autonomie; nm. Autonomie

  et. Stanowisko, zgodnie z którym czło­wiek sam jest twórcą prawa moralnego i je­go treści, lub szerzej: pogląd, według które­go dla poznania dobra moralnego nie trzeba odwoływać się do Boga — twórcy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTORYTARYZM

   

  AUTORYTARYZM fr. autoritarisme

  psych., soc. Postawa charakterystyczna dla osobowości zasadniczo niedemokraty­cznej, skłonnej do ulegania wąsko pojmo­wanemu —> autorytetowi lub — rzadziej — do przeciwstawiania się mu, a jednocześnie usiłującej być samą tak pojętym autorytetem i podporządkowywać sobie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOMAT

   

  AUTOMAT (gr. automatos = sam przez się; to automaton = przypadek) ang. automaton; ix. automate; nm. Automat

  Urządzenie techniczne wykonujące w zastępstwie człowieka — samoczynnie lub półsamoczynnie — określone działa­nia w sposób zaplanowany przez konstru­ktora.

  Pojęcie abstrakcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOGONIA

   

  AUTOGONIA (gr. autógonos = samorod­ny, z autos = sam + gonos = rodzenie) ang. autogony

   

   

  filoz. przyr. Termin wprowadzony przez E. Haeckla (1866) na oznaczenie samorództwa rozumianego ewolucyjnie, ale interpretowanego mechanistycznie. Według hipotezy autogonii prymitywne organizmy, nazwane monerami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATOMIZM

   

  ATOMIZM ang. atomism; fr. atomisme; nm. Atomismus

  Termin wprowadzony w XVII w. przez R. Boyle'a {atomist = 'atomista'), zastoso­wany do określenia poglądu, według któ­rego każda rozpatrywana całość składa się z pierwotnych elementów — atomów.

  1. filoz. przyr. Doktryna przyjmująca nie­ ciągłą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOKREACJA

   

  AUTOKREACJA (gr. autos = sam + łc. creatio = stwarzanie) ang. ~ self-actualization (a)

  Samostwarzanie się człowieka przez realizowanie w sobie (samoaktualizację) pełnego człowieczeństwa, które jest mu dane jedynie potencjalnie. Realiza­cja taka może polegać np. na kształtowa­niu władz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATRYBUCJA

   

  ATRYBUCJA <łc. = przydzie­lanie, przyporządkowywanie) ang. attribution; fr. attribution; nm. Attribution

  W filozofii bytu — określenie jednej z odmian -> analogii (II-2b) pojęciowo-bytowej, wyrażającej pewną strukturę pojęć. Odmiana ta występuje wówczas, gdy -> relacje (lA) przyczynowo-skutkowe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYMILACJA

   

  ASYMILACJA (łc. assimilatio = upodob­nienie) ang. assimilation; fr. assimilation; nm. Assimilation, Angleichung, Yerahnlichung

  biol. Asymilacja biologiczna — przyswajanie przez żywy organizm, doko­nujące się dzięki przemianie materii, składni­ków środowiska zewnętrznego, takich jak związki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt

Do góry