Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  BIOLOGIA

   

  BIOLOGIA (gr. bios = życie + logos = sło­wo, nauka) ang. biology; fr. biologie; nm. Biologie

  Termin zaproponowany przez G. R. Treviranusa, a upowszechniony przez J. B. De Lamarcka, jako określenie nauki o -^ ży­ciu (1), jego formach i cechach. Problema­tyka biologii należała początkowo do filo­zofii i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEHAWIORYZM (psychologia zachowa­nia)

   

  BEHAWIORYZM (psychologia zachowa­nia) (ang. behauiour = zachowanie się) ang. behaviorism, behaviourism; fr. behaviorisme, behaviourisme; nm. Behaviorismus

  psych. Wywodzący się od J. B. Watsona kierunek, który za przedmiot psychologii przyjmuje obserwowalne bezpośrednio lub pośrednio (za pomocą specjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLASK

   

  BLASK Ic. claritas

  estet. Jedna z obiektywnych właściwo­ści —> piękna (1) w ujęciu Tomasza z Akwi­nu, obok —»proporcjonalności (1) i zupeł­ności (-> całkowitość); używa się również w tym znaczeniu zamiast terminu „blask" — terminu -^ „jasność" (1). Blask może się odnosić zarówno do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIA OGÓLNA

   

  BIOLOGIA OGÓLNA ang. general biology; ix. biologie generale; nm. allgemeine Bio­logie Termin wprowadzony przez O. von Hertwiga (1905).

  W tradycyjnym rozumieniu: propedeutyczne ujęde głównych działów biologii, po­przedzone ogólną charakterystyką istot żywych i ich ewolucji; swoista synteza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZINTERESOWNOŚĆ

   

  BEZINTERESOWNOŚĆ <'bez' + łc. interesse = być obecnym przy czymś, brać udział, uczestniczyć w czymś) ang. disinterestedness; fr. desinteressement; nm. Uneigenniitzigkeit

  et. Cecha działania, którego celem jest nie własna korzyść podmiotu, lecz do­bro drugiej osoby; działanie takie łączy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIA TEORETYCZNA

   

  BIOLOGIA TEORETYCZNA nm. theoretische Biologie Termin wprowadzony przez L. von Bertalanffy'ego (1951).

  Nazwa niezbyt ostra, używana nie tyle w przeciwstawieniu do „biologii prakty­cznej", ile na oznaczenie nauki, która w szerszym niż tamta zakresie stosuje po­jęcia teoretyczne oraz rozumowanie dedu­kcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPOŚREDNIOŚĆ

   

  BEZPOŚREDNIOŚĆ nłc. immedietas; ang. immediacy, immediateness; fr. immediation, immediatete; nm. Unmittelbarkeit

  Określenie charakteryzujące relację, w której między dwoma wyróżnionymi członami nie ma (nie uwzględnia się) czło­nu trzeciego — pośredniego.

  pozn. Bezpośredniość pozna­wcza —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIZM

   

  BIOLOGIZM ang. biologism; fr. biologisme; nm. Biologismus

  Ujmowanie ogółu zagadnień filozofi­cznych (gnozeologicznych, etycznych, este­tycznych itd.) z punktu widzenia biologii; stanowisko reprezentowane przez Ch. Darwina i H. Spencera. Według biologizmu prawo —> ewolucji jest prawem powszechnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERNOŚĆ (pasywność)

   

  BIERNOŚĆ (pasywność) nłc. passivitas; ang. passiveness, passwity; fr. passivite; nm. Passivitat

  metaf. Cecha tego, co podlega -^ dzia­łaniu (1) lub może mu podlegać. ^Do­znawanie (1).

  Postawa charakteryzująca się bra­kiem inicjatywy w działaniu, uleganiem cudzym wpływom, zadowalaniem się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOMORFIZM

   

  BIOMORFIZM (gr. bios = życie + morphe = kształt, wygląd) fr. biomorphisme

  filoz. przyr. Traktowanie zjawisk psychi­cznych lub społecznych (i w pewnych przy­padkach również zjawisk fizycznych) jako swoistych form życia. -> Biologizm (4).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt

Do góry