Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  BÓG

   

  BÓG (sanskr. bhaga, st.-crk.-sł. bog = bo­gactwo, szczęście; pan udzielający bogac­twa, szczęścia) gr. theos; łc. Deus; ang. God; fr. Dieu; nm. Gott

  I. 1. W filozofii tomistycznej: samoistny byt pierwszy, rozpoznawalny dzięki ana­lizie struktury bytów niesamoistnych jako faktyczna przyczyna sprawcza ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /8 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAK (CZEGOŚ)

   

  BRAK (CZEGOŚ) gr. elleipsis (1), steresis (2); łc. defectus; ang. lack, want, defect (2); fr. manque (1), defaut; nm. Mangel

  1. Różnica wynikająca z porównania ja­kiejś ilości czegoś z inną jego ilością, przy czym większą z nich traktuje się jako mier­nik; pojęcie przeciwstawne (gdy jako mier­nik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĄD CZTERECH TERMINÓW

   

  BŁĄD CZTERECH TERMINÓW (tłum. nłc. } ang. four-term fallacy

  W logice trądycyjnej — błąd spowodowa­ny wieloznacznością terminu średniego sylogizmu, a będący jedną z form -> ekwiwokacji. Na przykład: „Zamek znajduje się w drzwiach budynku" — „Zamek jest budynkiem" — „Budynek znajduje się w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĘDNE KOŁO W DEFINIOWANIU

   

  BŁĘDNE KOŁO nłc. circulus vitiosus, circulus logicus; ang. vicious circle; fr. cercie vicieux; nm. Zirkelschlufi, Kreis falscher Schlusse

  1. metod. Błędne koło w definio­waniu — błąd polegający na definiowa­niu jakiegoś terminu za pomocą tego sa­mego terminu. Rozróżnia się:

  a)błędne koło...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĄD

  BŁĄD gr. to diapseudesthai (Arystoteles); łc. error, falsum; ang. fallacy; fr. erreur; nm. Irrtum

  Najogólniej: myślenie tego, co nie jest, w odróżnieniu od -^ fałszu (1), który jest m.' in. mówieniem tego, co nie jest.

  1. log. Niezgodność myślenia z zasada­mi logicznymi. Rozróżnia się:

  a) błąd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOETYKA

   

  BIOETYKA btos = życie + ethikos = dotyczący obyczajów) ang. bioethics; fr. la btoethique; nm. Bioethik

  et. Kształtująca się od kilkudziesięciu lat w związku z rozwojem nauk biologicz­nych i medycyny nowa dyscyplina nor­matywna, która obejmuje wynikającą stąd problematykę moralną. Oprócz zagadnień...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIONIKA (biocybernetyka)

   

  BIONIKA (biocybernetyka) ('bio(logia)' -I- '(elektro)nika') ang. bionics; fr. bionique; nm. Bionik

  Dział cybernetyki z pogranicza biologii i techniki, zajmujący się badaniem proce­sów zachodzących w żywych organizmach oraz konstrukcją maszyn cybernetycznych i modeli teoretycznych symulujących...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOGENEZA

   

  BIOGENEZA (gr. bios = życie + genesis = pochodzenie) ang. biogenesis; fr. biogenese; nm. Biogenese

  biol. Powstanie żywych organizmów i ich rozwój.

  filoz. przyr. Teorie dotyczące pocho­dzenia życia na Ziemi; należą do nich: —> kreacjonizm, teoria -^ panspermii, teo­ria —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZA

   

  BAZA (gr. bdsis = podstawa) ang. the base, basis, substructure; fr. base, structure; nm. Bflsis

  1. Termin wprowadzony przez K. Mar­ksa (1859) do materializmu historycznego.

  Baza społeczna — jedno z głów­nych pojęć marksistowskiej teorii forma­cji społecznych, oznaczające ogół stosun­ków produkcji, które...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOPOEZA

   

  BIOPOEZA (gr. bios = życie -i- poiesis = tworzenie) ang. biopoiesis

  filoz. przyr. Termin równoznaczny z —> a-biogenezą (1), wprowadzony przez N. W. Piriego (1937) na określenie powstania ży­cia na Ziemi dzięki naturalnej syntezie materii żywej na podłożu materii nieoży­wionej i bez udziału jakichś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt

Do góry