Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  CHAOS

   

  CHAOS (gr. chaos = rozwarta paszcza, przepaść, otchłań; coś pierwotnego, bez­postaciowego, nieokreślonego) łc. chaos; ang. chaos; fr. chaos; nm. Chaos

  Przeciwieństwo —> kosmosu (1); w sta­rożytnych kosmogoniach — pratworzywo kosmosu, pomieszanie elementów kosmi­cznych, z którego się wyłoniły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAUSA SUI

   

  CAUSA SUI (łc. przyczyna samego siebie)

  Pojęcie, jakim się posługuje B. Spinoza: „Przez przyczynę samego siebie rozumie­my to, czego istota obejmuje istnienie, czy­li to, czego naturę pojąć można tylko jako istniejącą" (Etyka); jest to także u Spinozy określenie Boga, tożsamego ze światem {deus...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYCIE

   

  BYCIE

  Zaproponowany w polskim przekładzie tekstów M. Heideggera (K. Michalska i in.) odpowiednik niemieckiego słowa das Sein, m. in. dla odróżnienia go od das Seiende, tłumaczonego w tym przekładzie jako 'byf, i od die Seiendheit, tłumaczonego jako 'bytość'. S. B. Linde podaje jako odpowied­nik das Seyn...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYĆ

   

  BYĆ gr. etnai; łc. esse; ang. to be; fr. etre; nm. sein

  Czasownik wyrażający statyczny aspekt świata przedmiotowego w opozycji do je­go aspektu dynamicznego, wyrażanego czasownikiem 'stawać się'. Bardziej pier­wotny i podstawowy jest pierwszy z nich, gdyż „bycie" jest logicznie wcześniejsze od...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /6 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYTOWOŚĆ

   

  BYTOWOŚĆ (nominalizacja czasownika 'być') nłc. entitas; ang. entity; ix. entite; nm. Wesenheit, Entitdt

  metaf. Kwalifikacja bytowa lub zespół takich kwalifikacji, stanowiąca o określoności czegoś, co istnieje realnie, czyli o tym, że to coś jest czymś istniejącym i że jako takie należy do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYT

   

  BYT (nominalizacja czasownika 'być', utworzona analogicznie jak np. gr. to on od einai) gr. on; nłc. ens (choć takie nowotwo­ry łacińskie, jak ens i essentia cytuje już Se­neka, następnie też Kwintyllan); ang. being, entity; fr. retre; nm. Sein, Dasein, Seiendes

  S. B. Linde pod słowem 'byt {das Seyn...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /9 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZYDOTA

   

  BRZYDOTA gr. to kakon; łc. turpitudo; ang. ugly, ugliness; fr. le laid, laideur; nm. das Hafiliche, Hafllichkeit

  Przeciwieństwo os—> piękna, pojmowa­ne na ogół jako jego brak.

  W starożytnej Grecji dość powszechnie łączono z pięknem doskonałość moralną (np. Platon; także u Arystotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /4 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BRZYTWA OCKHAMA"

   

  „BRZYTWA OCKHAMA" ang. Occam's razor; fr. rasoir d'Occam; nm. Ockhams Rasiermesser

  metod. Obiegowa nazwa przypisywanej W. Ockhamowi zasady, według której „by­tów nie należy mnożyć ponad koniecz­ność" (nłc. „entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem"). Podobnie sformu­łowana zasada występuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĘDNE SUMIENIE

   

  BŁĘDNE SUMIENIE nłc. conscientia erronea; fr. conscience morale erronee

   

  et. —> Sumienie, które wydaje -> oce­nę (lAa) moralną konkretnego czynu na podstawie jakiejś zasady ogólnej rozumia­nej niezgodnie z obiektywnym porząd­kiem moralnym lub też na podstawie niewłaściwego odniesienia owego czynu do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BODZIEC

   

  BODZIEC łc. stimulus; ang. incentwe, sti­mulus; fr. stimulus; nm. Reiz

  psych. Każda sytuacja lub zdarzenie po­wodujące pobudzenie któregokolwiek —> receptora (1). Znaczenie terminu „bo­dziec" jest precyzowane przez odpowied­nią kwalifikację, np.: bodziec zewnętrzny - wewnętrzny, bezwarunkowy -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt

Do góry