Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  DEONTOLOGIA

   

  DEONTOLOGIA <gr. tó deon = powin­ność + logos = słowo, nauka) ang. deontology, deontological ethics; fr. deontologie; nm. Deontologie, Pflichtenlehre

  Nazwa wprowadzona przez Littrego na oznaczenie nauki o powinnościach lub obowiązkach, bez bliższego jednak okre­ślenia jej odniesień i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEONTOLOGIZM

   

  DEONTOLOGIZM ang. deontologism; fr. deontologisme

  et. Pogląd, według którego czyn jest moralnie dobry przez to, że jest zgodny z nakazem (prawem) odpowiedniego au­torytetu. Wobec podmiotu czynu autory­tet ów może być:

  zewnętrzny (deontologizm heteronomiczny), np. Bóg (—> teonomizm, ^woluntaryzm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERYWAT

   

  DERYWAT (łc. derwatus = odchylony)

  psych. Motyw fikcyjny, będący rezul­tatem dążenia do racjonalnego wyjaśnie­nia (usprawiedliwienia) swego zachowania; -^ racjonalizacja. Derywaty są wyrazem konfliktu, zwykle nie uświadomionego.

  W psychosocjologii V. Pareta: derywacja (derwazione) —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMIURG

   

  DEMIURG (gr. <demiourgós> = rzemieślnik, wykonawca) łc. demiurgus / damiurgus; ang. demiurge; fr. demiurge; nm. Demiurg

  1. U Platona: budowniczy nieba i całe­go świata, kształtujący swe dzido z istnie­jącego już tworzywa, tj. z odwiecznej, ale bezkształtnej i bezładnej materii, którą zgeometryzował...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRACJA

   

  DEMOKRACJA <gr. <demokratia> = ludowładztwo) nłc. democratia; ang. democracy; fr. democratie; nm. Demokratie

  Termin wprowadzony w V w. p.n.e. przez sofistów, a upowszechniony przez Demokryta, Platona i Arystotelesa.

  Ukształtowany w starożytnej Grecji ustrój społeczny, przeciwstawny teokracji (władza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /2 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINIOWANIE

   

  DEFINIOWANIE <łc. definio = określam) gr. horismós; ang. process ofdefining

  metod. Formułowanie —> definicji; obok -^ podziału logicznego oraz —^ wyjaśniania i uzasadniania (—> uzasadnienie) jest to jed­na z ważniejszych procedur naukowych. Definiowanie spdriia m. in. dwie funkcje, które zapewniają...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEJKTYCZNY

   

  DEJKTYCZNY <gr. deiktikós = wskazują­cy) ang. deidic

  metod. Wskazujący, np. —^ definicja ostensywna (= dejktyczna).

  log. a) Kategoryczny. b) W odniesieniu do sylogizmów: dają­cy się bezpośrednio redukować.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEIZM

   

  DEIZM (fr. <deisme> od łc. deus = Bóg) nłc. deismus; ang. deism; nm. Deismus

  Termin „deiści" (deistes), utworzony w XVI w. przez socynian, którzy cłicieli odciąć się nim od ateistów, został wpro­wadzony przez P. Vireta (1564) jako prze­ciwstawny „ateizmowi", a termin „deizm" (deisme) upowszecłinił w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA REGULUJĄCA

   

  DEFINICJA REGULUJĄCA ang.regulating definition, regulative definition; fr. -de­finition de nom (Port-Royal, B. Pascal)

  metod. —> Definicja syntetyczna, która za­chowuje pewne elementy zastanego zna­czenia definiowanego terminu, ale zara­zem znaczenie to modyfikuje w kierunku nadania mu większej ostrości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA SYNTETYCZNA (definicja projektująca)

   

  DEFINICJA SYNTETYCZNA (definicja projektująca) ang. synthetic definition, stipulative definition; fr. definition synihetique, definition constructive; nm. synthetische Defi­nition, konstruktive Definition

  metod. Określenie, które nie jest —> defi­nicją analityczną, tj. nie zdaje sprawy z za­stanego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt

Do góry