Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  DUCH

   

  DUCH gr. pneuma; łc. spiritus; ang. spirit; fr. esprit; nm. Geist

  Byt niematerialny, a więc istotowo niezależny od w—> materii (1, 2) (pojętej np. po arystotelesowsku — jako racja i podłoże zmian, lub po platońsku — jako cielesność) i co za tym idzie — samoistny, oraz osobowy. Bytami duchowymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIATA

   

  DUCH ŚWIATA nm. Weltgeist

  Zasada ciągłości dziejów ludzkich, utrzy­mującej się i trwającej mimo ginięcia jed­nych narodów i formowania się nowych (J. G. Herder).

  U G. W. F. Hegla: duch dziejów, kierują­cy nimi za pośrednictwem „duchów naro­dowych" (Yolksgeiste), z których każdy dzia­ła przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ

   

  DUCHOWOŚĆ nłc. spiritualitas; ang. spirituality; fr. spiritualite; nm. Geistigkeit

  metaf. Istotna cecha bytu niematerial­nego (-> duch /I/), odrębnego od —>mate­rii (1,2) zarówno w istnieniu, jak i w działa­niu; stanowi ona o podstawowej strukturze bytu złożonego z istnienia i istoty. W istocie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWÓD ONTOLOGICZNY

   

  DOWÓD ONTOLOGICZNY ón, óntos = byt -I- logos = słowo, nauka) ang. ontological argument; iv. preuve ontologique; nm. ontologisch Beweis

  Argument za istnieniem Boga opierający się na samym pojęciu bytu (stąd jego na­zwa), a wywodzony zazwyczaj z idei do­skonałości. W myśl tego dowodu samo po­jęcie Boga...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIE

   

  DOŚWIADCZENIE gr. empeiria; łc. experientia (1), experimentum (3); ang. experience (1), experiment (3); fr. experience; run. Erfahrung (1), Experiment (3)

  1. t. pozn. Stanowiąca rodzaj poznania czynność bezpośredniego i naocznego (^ naoczność) ujęcia przedmiotu lub jej rezultat (w postaci sądu lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWODZENIE

   

  DOWODZENIE łc. demonstratio, argumen-tatio; ang. demonstration; fr. demonstration, raisonnement; nm. Beweisfilhrung

  metod. Rozumowanie polegające na konstruowaniu —> dowodu (1).

  metod. W sensie szerszym: rozumo­wanie polegające na wykazaniu prawdzi­wości jakiegoś zdania na podstawie innych zdań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWODZENIE NIE WPROST (dowo­dzenie apagogiczne, dowód przez spro­wadzenie do niedorzeczności)

   

  DOWODZENIE NIE WPROST (dowo­dzenie apagogiczne, dowód przez spro­wadzenie do niedorzeczności) nłc. reductio ad absurdum, reductio ad impossibile; ang. indirect demonstration, indirect proof; fr. demonstration par l'absurde, preuve par l'absurde; nm. indirekter Beweis

  log. Teza T jest dowodzona nie wprost, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWÓD

   

  DOWÓD gr. apódeiksis; łc. argumentum, demonstratio, probatio; ang. argument, demon­stration, proof; fr. demonstration, preuve; nm. Demonstration, Beweis

  1. log. Ciąg zdań lub formuł zdaniowych, który zawiera kolejno: wyrażenia przyjęte jako założenia, wyrażenia otrzymane z za­łożeń w wyniku ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWÓD FIZYKO-TELEOLOGICZNY

   

  DOWÓD FIZYKO-TELEOLOGICZNY

  ang. physicoteleological argument; fr. preuve physico-teleologique; nm. physicoteleologischer Beweis

  Argument za istnieniem Boga powołują­cy się na pewne przejawy porządku, celo­wości i piękna w otaczającym nas świecie, a także na znamionującą świat jedność, i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWÓD KOSMOLOGICZNY

   

  DOWÓD KOSMOLOGICZNY nłc. prohatio a contingentia mundi; ang. cosmological argument; fr. preuve cosmologique, argument cosmologique; nm. kosmologischer Beweis

  Argument za istnieniem Boga powołują­cy się na fakt istnienia świata jako na swo­ją przesłankę. Nazywa się go także dowo­dem z przygodności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt

Do góry