Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  DYSOCJACJA

   

  DYSOCJACJA (fr. z łc. dissociatio = rozdzielenie, rozłączenie) ang. dissodation; nm. Dissoziation

  U H. Bergsona: spontaniczne odrzu­canie przez podmiot części wrażeń lub wyobrażeń, pewnego rodzaju selekcja, spełniająca ważniejszą funkcję niż asocja­cja (—> kojarzenie).

  psych. Stan, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYLEMAT

   

  DYLEMAT (gr. od dis = dwa razy + lemma = przesłanka) ang. dilemma; fr. dilemme; nm. Dilemma

  1. log. Schemat wnioskowania, w któ­rym jedna z przesłanek jest alternatywą, inne zaś mówią o wynikaniu określonych zdań z poszczególnych członów tej alter­natywy. Na przykład:  jeśli -p, to r jeśli a, to r a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSPOZYCJA

   

  DYSPOZYCJA <łc. = rozsta­wienie, uporządkowanie) gr. didthesis; łc. habitus (= dyspozycja stała) (1); ang. dispo­sition; fr. disposition; nm. Disposition, Anlage

  metaf. Wyróżniana przez scholasty­ków —> jakość (Id) czyrmościowa, przeja­wiająca się w pewnym usposobieniu, np. do prawidłowego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNAMIZM

   

  DYNAMIZM (gr. dynamis = siła) ang. dynamism; ix. dynamisme; nm. Dynamismus

  Doktryny traktujące ruch lub stawa­nie się, w przeciwstawieniu do statyczno­ści, jako pierwotne (-> wariabilizm). Dynamistyczny charakter mają np. następu­jące twierdzenia; materię określają swoiste cechy ruchu (Kelyin);...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTYWA (reguła)

   

  DYREKTYWA (reguła) (nłc. directiuus = wytyczony, skierowany) ang. directive; fr. directive; nm. Direktive

  metod. Wypowiedź, która charaktery­zuje metodę postępowania niezbędną lub wystarczającą do osiągnięcia określonego celu. Celem może być udowodnienie ja­kiejś tezy (dyrektywy logiczne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSCYPLINA

   

  DYSCYPLINA (łc. = uczenie się, nauczanie, nauka, przedmiot naucza­nia) ang. discipline; fr. discipline; nm. Disziplin, Zucht

  metod. Przedmiot nauczania; jedno­stka dydaktyczna, która stanowi na tyle bogatą i jednolitą część nauki, iż nadaje się do nauczania na poziomie szkolnictwa wyższego w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA

   

  DUSZA gr. psyche; łc. anima; ang. soul; fr. ame; nm. Seele

     1. Zasada ->życia (1) (-życie /2/) — materialna (u Heraklita: wilgotne tchnie­nie, u Demokryta: ogień, u stoików: płoną­cy duch) lub niematerialna, niecielesna (u Pitagorasa: samoporuszająca się liczba, u Platona: substancja inteligibilna, u...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /4 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOZNANIE (doznawanie)

   

  DOZNANIE (doznawanie) gr. paschein (1), pathos; łc. passie; ang. passion; fr. passion; nm. Leiden, Leidenschaft

  metaf. Doznawanie (w przeciwień­stwie do vs-^ działania /1 /) — bierne od­bieranie czegoś, jedna z Arystotelesowskich kategorii bytu, mianowicie —> przy­padłość (1) relacyjna istoty...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DRZEWO PORFIRIUSZA

   

  „DRZEWO PORFIRIUSZA" gr. klimaks; łc. arbor Porphyriana; ang. tree of Porphyry; fr. arbre de Porphyre; nm. Baum des Porphyrius, porphyrischer Baum

  Schemat klasyfikacyjny przedstawiający pojęciową strukturę poznania bytu. Ukazuje on wyróżnioną przez Arystotelesa podstawową kategorię ontologiczną —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUALIZM

   

  DUALIZM (łc. dualis = dotyczący dwóch, podwójny) nłc. dualismus; ang. dualism; ix. dualisme; nm. Dualismus

  Termin utworzony przez Th. Hyde'a (1700, dualismus), a upowszechniony przez P. Bayle'a i podjęty przez G. W. Leibniza.

  1. W przeciwstawieniu do —> monizmu — odmiana —> pluralizmu reprezentowa­na przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /2 276

  praca w formacie txt

Do góry