Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  EFEKTYWNOŚĆ

   

  EFEKTYWNOŚĆ (łc. ejfectwus = spraw­czy, twórczy) ang. effectivity, effectiveness; fr. ejfectivite; mn. Effektwitat

  log. Właściwość procedury badaw­czej zwanej -> algorytmem, np. efektyw­ność metod (rozstrzygania), efektywność funkcji (obliczalnych).

  W prakseologii — skuteczność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGALITARYZM

   

  EGALITARYZM (fr. egalitaire = dążący do zrównania) ang. egalitarianism; fr. egalitarisme; nm. Egalitarismus

  Doktryna społeczno-polityczna głosząca całkowitą równość szans życiowych oraz praw w odniesieniu do wszystkich oby­wateli jako postulat etyczny i ideał społeczny. Hasło egalitaryzmu pojawia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGO

   

  EGO (łc. <ego> = ja) ang. ego, self, fr. le moi; nm. Ich, Selbst

  Termin wprowadzony przez S. Freuda.

  W psychoanalizie — kontaktująca się ze światem zewnętrznym świadoma war­stwa psychiki ludzkiej, pełniąca funkcję mediatora pomiędzy impulsami płynący­mi z -^id a wymaganiami stawianymi przez —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGOCENTRYZM

   

  EGOCENTRYZM (łc. ego = ja + nłc. cen­trum (gr. kentron) = punkt środkowy)) ang. egocentrism, egocentrity; fr. egocentrisme; nm. Egozentrismus

  psych. Cechująca jednostkę niedoj­rzałą osobowościowo skłonność do ujmo­wania i oceniania otaczającej rzeczywisto­ści jedynie w kategoriach własnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZNOŚĆ

   

  DZIEDZICZNOŚĆ ang. heredity; fr. he'redite; nm. Yererbung, Erblichkeit

  biol. Zdolność przekazywania potom­stwu tego, co z czasem się ujawni jako pe­wien zespół cech (—> fenotyp) powstałych w wyniku interakcji wyposażenia wro­dzonego (-> genotyp) i wpływów środo­wiska (paratyp). Do niedawna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁANIE

   

  DZIAŁANIE gr. praksis, poiein (1), energeia, to ergon; łc. actus, actio (1), operatio; ang. action; fr. action; nm. Tun (1), Hand-lung, Tathandlung, Wirkung

  1. metaf. —> Akt (1) wtórny bytu (jego aktem pierwszym jest istnienie); jedna z dziesięciu wymienionych przez Arysto­telesa —> kategorii (1) bytu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSJUNKCJA (dysjunkcja Sheffera)

   

  DYSJUNKCJA (dysjunkcja Sheffera) (łc. disiunctio = rozdzielenie) ang. alternative denial; fr. disjonction; nm. Disjunktion

  tog. Zdanie złożone zapisywane symboli­cznie piq{w innej notacji: ^a), gdzie litery p, q są zmiennymi reprezentującymi zdania, a łączący je funktor jest definiowany w -^ ra­chunku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA ŚWIATA

   

  DUSZA ŚWIATA gr. he tou pantds psyche; łc. anima mundi; ang. soul of the world, world-soul; fr. dme du monde; nm. Weltseele

  Zasada ruchu i życia w świecie, nada­jąca mu jedność i wprowadzająca w nim ład (pitagoreizm, platonizm, stoicyzm, neo-platonizm, panteizm). Dla stoików zasadą tą była...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKURS

   

  DYSKURS (łc. = wielokierun­kowy ruch; rozmowa, dyskusja, rozpra­wa, rozumowanie) łc. ratiocinatio; ang. discourse; fr. discours; nm. Diskurs

  Termin upowszechniony w filozofii no­wożytnej przez R. Descartes'a (Discours de la methode, 1637), precyzowany także przez G. W. Leibniza i I. Kanta.

  t. pozn. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYCHOTOMIA

   

  DYCHOTOMIA = podział na dwie części) ang. dichotomy, dichotomic partition; fr. dichotomie; nm. Dichotomie

  metod. Podział logiczny jakiegoś po­jęcia na dwa wykluczające się człony, któ­re wyczerpują jego zakres.

  Nazwa jednego z argumentów Zeno­na z Elei przeciwko ruchowi. Dzieląc dro­gę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt

Do góry