Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ENGRAM

   

  ENGRAM (gr. en- = w + gramma = zapis) ang. engram; fr. engramme; nm. Engramm

  psych. Pojęcie wprowadzone przez R. Semona (1904) dla wyjaśnienia mechani­zmu zapamiętywania. Engram oznacza ślady pozostawione w mózgu przez mi­nione doznania (bodźce zewnętrzne); śla­dy te stanowią fizjologiczną podstawę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGETYZM

   

  ENERGETYZM (gr. energetikós = działa­jący na coś; czynny) ang. energetism; fr. energetisme; nm. Energetismus

  Termin wprowadzony w połowie XIX w. przez W. J. M. Rankine'a, przyjęty potem na określenie głoszonego głównie przez W. F. W. Ostwalda (1888) poglądu na na­turę rzeczywistości fizycznej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGIA

   

  ENERGIA (gr. = czyrmość, dzia­łanie; siła, moc) nłc. energia; ang. energy; fr. energie; nm. Energie

  metaf. U ARYSTOTELESA: aktywność, czy­li dokonywanie się zmiany (-> akt /Ib/) lub, w przeciwieństwie do bycia w możności — stan bycia w aktualności {-^ akt i możność).

  fiz. Jedna z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRIOSYMBOLIZM

   

  EMPIRIOSYMBOLIZM (gr. empeiria = doświadczenie + symbolikós = symbolicz­ny) nm. Empiriosymholismus

  Odmiana —> empiriokrytycyzmu utwo­rzona przez P. S. Juszkiewicza. Świat w tym ujęciu jest zespołem symboli doświadcze­nia, które wytwarza człowiek dla syste­matyzacji danych tworzących świado­mość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM

   

  EMPIRYZM (gr. empeiros = doświadczo­ny) nłc. empirismus; ang. empiricism; fr. empirisme; nm. Empirismus

  t. pozn. Stanowisko lub kierunek przy­znające doświadczeniu podstawową rolę w poznaniu. Rozróżnia się:

  1. Empiryzm genetyczny, czy­li psychologiczny, według którego pozna­nie wywodzi się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMANATYZM (emanacjonizm)

   

  EMANATYZM (emanacjonizm) eing. ema­nationism, emanatism; fr. emanatisme, ema­nationnisme; nm. Emanatismus, Emanations-lehre

  Doktryna głosząca ideę -^ emanacji (1), tj. zakładająca proces stawania się rzeczy­wistości — pojmowany najczęściej (u Plo­tyna i neoplatoników) jako konieczny — poprzez kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPATIA

   

  EMPATIA (gr. empdiheia = cierpienie; empathes = poruszony, wzruszony; wrażliwy; doznający) ang. empathy; fr. empathie; run. Einfuhlung, Einsfiihlung (M. Scheler)

  Termin będący tłumaczeniem użytego przez Th. Lippsa (1921) w znaczeniu este­tycznym słowa Einfuhlung jako jeden z je­go odpowiedników (obok...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERGENCJA

   

  EMERGENCJA (łc. emergens, -entis = wy­nurzający się) ang. emergence; fr. emergence; nm. Emergenz

  Pojęcie wprowadzone przez G. H. Lewesa (1874), przyjmowane dla wyjaśnienia biologicznych, a następnie — także kosmi­cznych procesów —> ewolucji (II).

  1. Wewnętrzna dynamika przyrody (działająca w jej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRIA

   

  EMPIRIA (gr. = doświadcze­nie, praktyka) nłc. empiria; ang. experience; fr. empirie; nm. Empirie, Erfahrung

  1. -> Doświadczenie (1) w węższym sen­sie —> poznanie świata za pomocą zmy­słów; w niektórych doktrynach filozoficz­nych — przeciwieństwo teorii, spekulacji, kontemplacji.

  2, To, co jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERGENTYZM (synteza emergentna)

   

  EMERGENTYZM (synteza emergentna)

  ang. emergent mentalism; fr. synthese emergente; nm. Emergenzphilosophie

  Antymechanistyczna teoria rozwoju (S. Alexander, Ch. D. Broad, C. Lloyd Mor­gan, J. Ch. Smuts), według której świat rozwija się „skokami", następującymi nie­oczekiwanie i tworzącymi coraz to nowe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt

Do góry