Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  EWENTYZM

   

  EWENTYZM (ang. event = zdarzenie, od łc. eventus - wynik, przypadek, zdarzenie) Stanowisko zakładające, że podstawo­wymi elementami rzeczjrwistości są —> zda­rzenia (1) (A. N. Whitehead, G. Deleuze), nie zaś -^ rzeczy (2). Ewentystyczny ptmkt widzenia pozwala na ujęcie i uwypuk­lenie dynamicznego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA

   

  ETYKA (gr. ta ethike = traktat o obycza­jach) gr. tó ethikón philosophias; łc. philosophia moralis; nłc. ethica, ethice; ang. ethics; fr. l'ethique; nm. Ethik

  1. Filozofia moralności — filo­zoficzna i normatywna nauka o —^ moral­ności. Próbuje ona opisać i wyjaśnić, czym jest dobro i powinność moralna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /4 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOS

   

  ETOS <gr. <ethos> (1) = obyczaj)

  1. Nazwa, którą obejmowano w staro­żytnej Grecji postawę człowieka przeja­wiającą się w jego postępowaniu moral­nym, szczególnie w stosunku do innych ludzi. Typowa pod tym względem posta­wa, dająca się odczytać z ludzkich zacho­wań, a niekiedy nawet formułowana...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYZM

   

  ESTETYZM ang. aestheticism; fr. esthetisme; nm. Asthetizismus

  Pogląd uznający prymat wartości estety­cznych przed moralnymi, poznawczymi i in. A. A. Shaftesbury wyrażał np. przekonanie, że postawa estetyzująca umożliwia prawdziwe poznanie świata i że kierując się kryteriami estetyki można zdobyć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETER

   

  ETER (gr. <aither> = górne, delikatniejsze warstwy powietrza) łc. aether, ang. ether; fr. ether, nm. Ather

  1. W kosmologii starożytnej: subtelna, nieważka materia wypełniająca przestrzeń ponad atmosferą ziemską.

  U Arystotelesa: -^ kwintesencja (1), pią­ty element wypełniający przestrzeń...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOLOGIA

   

  ETIOLOGIA (gr. <aitiologia> = wyjaśnia­nie przyczyn) ang. aetiology; fr. etiologie; nm. Atiologie

  Filozoficzna nauka o -^ przyczynach (1) i —> przyczjmowości (1).

  Ogół przyczyn jakiegoś zjawiska, np. etiologia choroby.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOLOGIA

   

  ETOLOGIA (gr. ethos = zwyczaj, obyczaj + logos = słowo, nauka) ang. ethology; fr. ethologie; nm. Ethologie

   

  et. Termin zaproponowany przez J. S. Milla jako nazwa nauki o tworzeniu się charakteru (-> charakterologia), później zastosowany przez W. Wundta i A. Świę­tochowskiego na określenie badań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYKA

   

  ESTETYKA nłc. aesthetica; ang. aesthetics; fr. l'esthetiąue; nm. Asthetik

  Termin „estetyka" {aesthetica) poctiodzi od A. G. Baumgartena (1750).

  Filozoficzna i normatywna lub w pew­nym zakresie szczegółowa nauka o —> pię­knie (1) i o tym, co piękne, zajmująca się też ujmowaniem i ocenianiem czegoś w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYKA TRANSCENDENTALNA

   

  ESTETYKA TRANSCENDENTALNA (tłum. nm. <transzendentale Aesthetih (I. Kant)) ang. transcendental aesthetics; fr. esthetique transcendentale

  W transcendentalnej analityce I. Kanta — pierwsza jej część {transzendentale Asthetik), poprzedzająca transcendentalną dialektykę. Zajmuje się ona zmysłowością...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCHATOLOGIA

   

  ESCHATOLOGIA eschatos = ostate­czny + logos = słowo, nauka) ang. eschato­log]/; fr. eschatologie; nm. Eschatologie

  teol. Doktryna religijna dotycząca kresu istnienia świata (losów kosmosu, wypeł­nienia czasu), przeznaczenia człowieka (ostatecznej reintegracji dziejów ludzkich, losów duszy i ciała po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt

Do góry