Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  FAŁSZ

   

  FAŁSZ (nm. falsch = fałszywy, podrobio­ny, z łc. falsus = mylny, kłamliwy, fałszy­wy, z gr. [s]phallo = zwieść, oszukać) gr. he apdte, to pseudos; łc. falsum; nłc. falsitas (2); ang. false, falsity; fr. le faux, faussete {2); nm. Falsch, Falscheit (2)

  Fałsz logiczny lub poznawczy: twier­dzenie o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKT

   

  FAKT (łc. factum = to, co zostało zrobio­ne, urzeczywistnione; czyn, dzieło) gr. tó hóti (Arystoteles); ang. fad; fr. le fait; nm. Faktum, Tatsache

  Wyraz wzięty z języka potocznego, w któ­rym oznacza coś jednostkowego i niepo­wtarzalnego, coś, co niechybnie zaszło lub właśnie zachodzi, oznacza jakieś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /3 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM

  EWOLUCJONIZM (ang. <evolutimism> od evolution = rozwinięcie, stopniowy rozwój) fr. evolutionnisme; nm. Evolutionisinus, Entwicklungstheorie

  Wspólna nazwa przyznawana dok­trynom, które rozwój świata materialnego, powstanie i rozwój życia organicznego, pojawienie się i rozwój życia psychicznego, rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /2 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA

   

  EWOLUCJA ^c. evoluta = rozwijanie (zwo­jów papirusowych)) ang. evolution; fr. evolution; rmi. Evolution, Entwicklung

  Termin w zasadzie pochodzenia angiel­skiego, zaczerpnięty z języka potocznego, użyty przez H. Spencera na określenie po­wszechnego prawa rozwoju wszechświa­ta, a następnie przyjęty w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /8 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA TWÓRCZA

   

  EWOLUCJA TWÓRCZA (tłum. fr. ) ang. creative evolution; nm. schapferische Entwicklung

  Termin H. Bergsona, stanowiący tytuł jednego z jego dzieł (1907), w którym autor stara się wykazać, że najistotniejszą właściwością życia jest —> dynamizm (1) ewolucyjny jako siła napędowa (elan vital)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUDAJMONIZM, EUDAJMONOLOGIA

   

  EUDAJMONIZM eudaimonismós = dążący do szczęścia, przyczyniający się do niego (Arystoteles)) nłc. eudaemonismus; ang. eudaemonism/ eudaimonism; ix. eudemonisme; nm. Euddmonismus

  et. Pogląd, według którego czyn jest moralnie dobry przez to, że prowadzi do —> szczęścia, które też, zgodnie z tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUFENIKA

   

  EUFENIKA (gr. eu = dobrze, dokładnie; pomyślnie + phatno = wydobyć na jaw, po­kazać; dojść do skutku) ang. euphenics

  Termin wprowadzony przez J. Lederberga (1963).

  Dział -> euteniki, w którym przedmiotem badań są mechanizmy rozwoju człowieka; badania te mają na celu poprawę -^ fenoty­pu przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUGENIKA

   

  EUGENIKA (gr. eugenes = szlachetnie urodzony; rasowy) ang. eugenics; fr. l'eugenique, eugenisme; nm. Eugenik, Eugenetik biol. Nazwa utworzona przez F. Galtona (1869) na określenie zapoczątkowanej przez niego nauki o czynnikach doskona­lenia dziedzicznych właściwości fizycz­nych i psychicznych —> rasy (2)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTENIKA

   

  EUTENIKA (gr. euthenia = stan pomyśl­ności, obfitość) ang. euthenics

  Nauka związana z biotechniką i inży­nierią medyczną, zajmująca się wyszu­kiwaniem i rozpatrywaniem sposobów, dzięki którym można by zapewnić ludz­kości optymalne waruriki bytowania. Sta­nowi ona uzupełnienie —> eugeniki. —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTHYMIA

   

  EUTHYMIA (gr. = radość, za­dowolenie, spokój duszy; dobroć serca, od tó eu = słuszność, dobro + thymós = serce, pożądanie, skłonność) nm. Euthymie

  U Demokryta: euthymie — główne pojęcie w jego koncepcji szczęścia, oznaczające za­dowolenie i spokój duszy. Stany te decydują o ludzkim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt

Do góry