Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA PIERWSZA

   

  FILOZOFIA PIERWSZA gr. próte philosophia; nłc. prima philosophia; ang .first philo­sophy; fr. philosophie premiere; nm. erste Philosophie

  Nazwa użyta przez Arystotelesa (podję­ta w filozofii scholastycznej oraz przez R. Descartes'a) na określenie:

  dziedziny dociekań filozoficznych dotyczących zasad...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA POJETYCZNA

   

  FILOZOFIA POJETYCZNA (tłum. gr. <philosophia poietikó, od poiein = robić coś. tworzyć) nłc. philosophia poietica; ang. poietic philosophy; fr. philosophie poietique; nm. poietische Philosophie

  Dział filozofii przyporządkowany wy­różnianej niekiedy przez komentatorów Arystotelesa „wytwórczej" sferze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA MATEMATYKI

   

  FILOZOFIA MATEMATYKI ang. philo­sophy of mathematics; nm. Philosophie der Mathematik

  Rozważania dotyczące natury i sposobu istnienia przedmiotów matematycznych (zbiory, liczby itp.), będące uszczegóło­wieniem filozoficznej kwestii istnienia obiektów abstrakcyjnych; także dotyczące natury poznania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA MORALNOŚCI

   

  FILOZOFIA MORALNOŚCI nłc. philosophia moralis; ang. morał philosophy; fr. phi­losophie morale; nm. Moralphilosophie, Moralwissenschaft

  Dociekania dotyczące podstaw zjawisk moralnych oraz metod ich badania; syn.^ etyka (1). Terminem o szerszym znacze­niu jest -^ „teoria moralności".

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA NAUKI

   

  FILOZOFIA NAUKI ang. philosophy of science, ~ scientific philosophy; fr. philosophie des Sciences; nm. Philosophie der Naturwis-senschaft, Wissenschaftsphilosophie

  Wyrażenie wprowadzone przez A. M. Amphre'a (1834).

  Rozważania dotyczące teoretycznych podstaw nauk empirycznych, tj. ich pod­stawowych pojęć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA LINGWISTYCZNA

   

  FILOZOFIA LINGWISTYCZNA ang. linguistic philosophy; nm. linguistische Philoso­phie

  Analizowanie znaczeń słów i zachodzą­cych między nimi relacji logicznych w językach naturalnych, podejmowane za­równo dla rozwiązywania tradycyjnych zagadnień filozoficznych (np. kwestia determinizmu, przyczynowości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA LITERATURY

   

  FILOZOFIA LITERATURY ang. philo­sophy of literaturę; ix. philosophie de la litterature; nm. Philosophie der Literatur

  Zainicjowana przez R. Ingardena dyscy­plina filozoficzna, stanowiąca dopełnienie nauki o literaturze i określająca podstawy teorii literatury i metodologii badań lite­rackich. W ujęciu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA LOGIKI

   

  FILOZOFIA LOGIKI ang. philosophy of logie

  Należące do podstaw logiki—obok —> metalogiki (2), rozumianej jako teoria syste­mów sformalizowanych odrębna od logiki

  formalnej — badanie problemów filozofi­cznych, jakie się pojawiają w trakcie roz­ważań logicznych. Są to m. in.: pytanie o źródło...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA KULTURY

   

  FILOZOFIA KULTURY ang. philosophy of human culture; fr. philosophie de la culture; nm. Kulturphilosophie, Philosophie der Kul­tur

  Dział filozofii człowieka (antropologii filozoficznej), zajmujący się w szczególno­ści jego twórczą działalnością, tj. prze­kształcaniem (zarówno wewnątrz pod­miotu, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA IMMANENTNA

   

  FILOZOFIA IMMANENTNA (tłum. ty­tułu dzieła W. Schuppego De immanente Philosophie) ang. immanence philosophy; nm. Immanenzphilosophie

  Kierunek w obrębie —»immanentyzmu (2), zwany też ^ solipsyzmem (2) epistemologicznym, według którego przed­miot poznania sprowadza się do elemen­tów treści świadomości i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt

Do góry