Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  FORMIZM

   

  FORMIZM

  estet. Tak zwany ekspresjonizm pol­ski — awangardowy kierunek w teorii sztu­ki i w sztuce w latach 1917-1922, głoszący integrację kubizmu, futuryzmu, ekspresjo-nizmu z tradycjami polskiej sztuki naro­dowej i ludowej, a występujący przeciw impresjonizmowi i naturalizmowi. Teore­tykami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMUŁA

   

  FORMUŁA (łc. <formula> = kształt; wzór; określenie; figura sylogizmu) ang. form, formuła; ir. formule; nm. die Formel

  log. Wyrażenie zawierające symbole zmienne (zmienne wolne lub zmienne związane). Zamiast terminu „formuła" używa się niekiedy terminów „funkcja" lub „funkcja wyrażeniowa", wskutek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA ŻYCIA

   

  FORMA ŻYCIA ang. formoflife; ii. forme de la vie; nm. Lebensform

  1. Według E. Sprangera (Lebensformen — tytuł jego dzieła): zarysowana w myśli struktura indywidualnej świadomości, która przybiera realne kształty, gdy jakaś wartość utrwala się w życiu i w nim domi­nuje.

  2. U L. Wittgensteina (w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA WEWNĘTRZNA

   

  FORMA WEWNĘTRZNA gr. to endon eidos (Plotyn); ang. intrinsic form; ii. forme interieure; nm. innere Form

  estet. Pojęcie pokrewne pojęciu —> for­my organicznej, wprowadzone przez Plo­tyna, według którego dzieło sztuki jest urzeczywistnieniem podobieństwa twór­cy do istoty boskiej i jako takie osiąga...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA

   

  FORMA (łc. = kształt, wygląd) gr. eidos (łc. species), morphe; ang. form, shape (1); ir. forme; nm. Form, Gestalt (1)

  I. metaf, t. pozn. W arystotelizmie i tomizmie: zasada samoorganizacji bytu {—> przyczyna /IB/ formalna).

  A) -^ Akt (1) —> materii (1) (forma materialis, forma non subsistens).

  Forma...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /3 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA ORGANICZNA

   

  FORMA ORGANICZNA ang. organie form; fr. forme organiaue; nm. organische Form

  estet. Pojęcie żywotne w dobie romanty­zmu (J. W. Goethe, F. C. S. Schiller, A. W. Schlegel, S. T. Coleridge), Oparte na do­mniemanej czy postulowanej analogii między dziełem sztuki a żywym organi­zmem, zarysowane już u Platona i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZYKA

   

  FIZYKA (łc. z gr. he physike [sc. episteme] = nauka o przyrodzie) ang. natural philosophy (1), physics; fr. physique; nm. Physik

  W filozofii starożytnej i scholastycznej: —> filozofia przyrody (1).

  Podstawowa nauka o przyrodzie, któ­ra za pomocą metody indukcyjno-dedukcyjnej bada własności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZYKALIZM

   

  FIZYKALIZM ang. physicalism; fr. physicalisme; nm. Physikalismus

  1. metod. Postulat przekładalności wszel­kich twierdzeń naukowych na język doty­czący ciał fizycznych, np. zdań psycholo­gii na zdania mówiące o stanach organi­zmu. Jako program unifikacji nauk przez ich redukcję do fizyki fizykalizm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINALIZM (teleologizm)

   

  FINALIZM (teleologizm) (łc. finalis = ce­lowy) ang. finalism; fr. finalisme; nm. Vinalismus

  Pogląd przeciwstawny vs^ kauzalizmowi (2), przyjmujący w wyjaśnianiu rozwoju przyrody zasadę —> celowości. W tym znaczeniu jest on jedną z odmian -^ teleologii (2) (Arystoteles, G. W. Leib­niz). Na gruncie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINITYZM

   

  FINITYZM ic. finitus = skończony, ogra­niczony) ang. finitism; fr. finitisme; nm. Finitismus

  vs^ Infinityzm.

  1. filoz. przyr. Pogląd, według którego —> Wszechświat jest skończony w czasie i przestrzeni (według teorii względności przestrzeń astronomiczna jest skończona, ale nie ograniczona). W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt

Do góry