Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  GENERACJONIZM (generacjanizm)

   

  GENERACJONIZM (generacjanizm) (łc. generatio = rodzenie) nm. Generationismus

  1. Przeciwstawny zarówno —> kreacjonizmowi (2), jak i teorii —> preegzystencji pogląd na pochodzenie duszy ludzkiej, we­dług którego powstaje ona wraz z ciałem w akcie poczęcia w ten sposób, że jest prze­kazywana potomstwu przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOSTYCYZM

   

  GNOSTYCYZM (gr. gnostikós = poznaw­czy, dotyczący poznania — stąd nłc. ) ang. gnosticism; fr. gnosticisme; nm. Gnostizismus

  1. Doktryny różnych sekt chrześcijań­skich z II i III w., stanowiące próbę prze­kształcenia wierzeń religijnych w system filozoficzny. Charakteryzuje je: negacja rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERALIZACJA

   

  GENERALIZACJA <łc. generalis = po­wszechny, ogólny) ang. generalization; fr. generalisation; nm. Generalisation, Generalisierung, Yerallgemeinerung

  metod, syn.—> Uogólnienie; polega ono np. na dokonaiuu wnioskowania indukcyj­nego. T. Czeżowski określa generalizację ja­ko operację przekształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA ZDANIOWA

   

  FUNKCJA ZDANIOWA ang. propositional function, sententialfunction

  log. Przekształcenie w zdanie jakiegoś wyrażenia zawierającego zmierme wolne, za pomocą operacji podstawienia za te zmierme stałych lub ich związania kwan-tyfikatorami. Występujące tu zmienne mogą być nazwowe (jak np. w formule x = =...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATUNEK

   

  GATUNEK (nm. Gattung = rodzaj) gr. eidos; łc. species; ang. species, sort; fr. espece; nm. Art, Spezies (3)

  metaf. Bardziej zdeterminowana niż korelatywny -^ rodzaj (1) idea ogólna, która ujmuje istotne cechy wyróżniające jakiegoś bytu i dotyczy rzeczy konkret­nych, podobnych do siebie na skutek ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKTOR

   

  FUNKTOR (ic. fungor, functus sum = spra­wuję, wykonuję) ang. functor; fr. foncteur, nm. Funktor 

  I. log. W węższym znaczeniu (za R. Carnapem i H. Reichenbachem): znak —> funkcji nazwowej, przedstawiony za pomocą symbolu/w jej zapisie y =f{x). Odpowia­da on w przybliżeniu funktorom nazwo-twórczym (zob...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /4 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJONALIZM

   

  FUNKCJONALIZM ang. functionalism; ii. fonctionnalisme; nm. Funktionalismus

  i. Pogląd reprezentowany przez E. Cassirera, który przeciwstawiając się —> substancjalizmowi (1) metafizycznemu uwa­żał, że pojęcie -^ substancji (1) należy za­stąpić pojęciem funkcji.

  Związany ze stanowiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA

  FUNKCJA (łc. functio = czynność, spra­wowanie jakiegoś urzędu) ang. function; ir.fonction; nm. Funktion

  Termin wprowadzony do matematyki przez G. W. Leibniza, który określa nim przede wszystkim różne rodzaje prostych zależnie od ich położenia względem pun­ktu (odcięte, rzędne, styczne, sieczne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /7 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMALIZACJA

   

  FORMALIZACJA ang. formalization; fr. formalisation; nm. Formalisierung

  1. metod. Sprowadzenie jakiegoś syste­mu twierdzeń, wyrażonych w języku na­turalnym, do jego struktur formalnych w ten sposób, że abstrahuje się od ich tre­ści. W praktyce oznacza to najczęściej uję­cie jakiejś dyscypliny lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMALIZM

   

  FORMALIZM (łc. formalis = dotyczący kształtu) nłc. formalismus; ang. formalism; ir.formalisme; nm. Formalismus

  I. Stanowisko reprezentowane w reli­gii, filozofii, nauce, sztuce, polegające na podkreślaniu znaczenia —> formy (4) na niekorzyść -> treści (3), zmierzające nie­kiedy do zaprzeczenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /2 962

  praca w formacie txt

Do góry