Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  GRADUALIZM

   

  GRADUALIZM <łc. gradus = stopień) nm. Gradualismus

  metaf. Stanowisko charakterystyczne dla schyłku starożytności i dla średniowiecza, zmierzające do przezwyciężenia duali­zmu Boga i świata, ducha i materii. Można wyróżnić trzy jego odmiany:

  gradualizm czysty w sformułowaniu Filona Z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA

   

  GRAMATYKA (gr. [sc. techne]> od gramma = napis, pismo, tekst; stąd łc. <grammatica>

  1. umiejętność językowa, znajomość języków,

  2. nauka o budowie języka) ang. grammar, fr. grammaire; nm. Grammatik

  Opis struktury danego języka (gramaty­ka szczegółowa) lub struktury mowy lu­dzkiej jako takiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA FORMALNA

   

  GRAMATYKA FORMALNA ang. for­mat grammar; fr. grammaireformelle; nm. for­mule Grammatik

  W lingwistyce matematycznej (tj. nauce zajmującej się stosowaniem metod mate­matycznych w językoznawstwie) — zbiór reguł formalnych, na podstawie których można rozstrzygać, czy brane pod uwagę wyrażenie należy do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODNOŚĆ (CZŁOWIEKA)

   

  GODNOŚĆ (CZŁOWIEKA) gr. aksiosis; łc. dignitas (hominis); ang. dignity; fr. dignite (humaine); nm. Menschenwurde, Wurde des Menschen

  1. metaf., et. Szczególna wartość, jaką posiada każdy człowiek jako istota ludz­ka, tzn. istota rozumna i wolna, czyli —> osoba (1, 2), i przez co zasługuje on na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOZA

   

  GNOZA (gr. gnósis = wiedza; wyższe po­znanie) łc. gnosis; ang. gnosis; fr. gnose; nm. Gnosis

  Poznanie samo w sobie — czysto in­tuicyjne, iluminacyjne, ezoteryczne, opar­te nie na Objawieniu, lecz na zakładanej znajomości istoty człowieka, mające pro­wadzić do wiedzy absolutnej, która by ob­jęła...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERATIO

   

  GENERATIO <łc. = rodzenie, powstawanie) gr. genesis

  Termin scholastyczny (będący tłuma­czeniem Arystotelesowskiego genesis), któ­ry może oznaczać:

  pojawienie się jakiejś gatunkowo no­wej -> substancji (1). vs^ Corruptio;

  akt stwarzania zarówno w znaczeniu biologicznym, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYKA

   

  GENETYKA (gr. genetes = ten, który two­rzy, rodzic; ten, który został stworzony, syn) ang. genetics; fr. la genetique; nm. Genetik

  Nauka zajmująca się badaniem zjawisk -> dziedziczności (1) i —> zmienności organizmów roślinnych, zwierzęcych i czło­wieka (W. Bateson, 1905). Bada ona wła­ściwości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA

   

  GENEZA (gr. = narodzenie, po­chodzenie) łc. genesis; ang. genesis; fr. genese; nm. Genese

  Ogół warunków powstania i rozwoju danego zjawiska. Ukazanie genezy jakie­goś przedmiotu to wyjaśnienie sposobu, w jaki ów przedmiot stał się tym, czym jest w danej chwili, a więc rozpatrywanie na­stępstwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENOTYP

   

  GENOTYP (gr. genos = ród + typos = od­cisk, odbicie) ang. genotype; fr. genotype; nm. Genotypus

  biol. Zespół wszystkich czjmników dzie­dzicznych, uwarunkowany składem geno­wym (W. L. Johannsen, 1909). Genotyp określa normy reakcji danego osobnika na określone warunki środowiska, bezpośred­nio determinuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOMETRIA

   

  GEOMETRIA (gr. = mierze­nie ziemi) łc. geometria; ang. geometry; fr. geometrie; nm. Geometrie

  Dział -> matematyki, którego przedmio­tem badań są figury i stosunki przestrzenne. Rozróżnia się m. in.: geometrię euklidesową (Euklides) i geometrie nieeuklidesowe (N. I. Łobaczewski, J. Bolyai, G. F. B...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt

Do góry