Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  HEDONIZM

   

  HEDONIZM (gr. hedone = przyjemność, rozkosz) ang. hedonism; fr. hedonisme; nm. Hedonismus

  Ogólna nazwa doktryn, według któ­rych przyjemność (rozkosz) jest: a) najwyż­szym dobrem, właściwym celem życia i pra­wdziwym szczęściem (hedonizm etyczny — odmiana -^ eudajmonizmu); b) głównym motywem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENOLOGIA

   

  HENOLOGIA (gr. td hen = jeden + logos = słowo, nauka) fr. henologie, enologie; nm. Henologie, Einheitslehre

  metaf. W odróżnieniu od —> ontologii: nazwa racjonalistycznego i monizującego stanowiska metafizycznego, według któ­rego ostateczną zasadą całej rzeczywisto­ści jest nie -^ byt, lecz —> jedno...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABITUS

   

  HABITUS (łc. = właściwość, uspo­sobienie, pozytywna sprawność) gr. echein (1), didthesis (2), heksis (3, 4), ethos (4); także: łc. dispositio (3), consuetudo (4); fr. habitude; nm. Gewohnheit

  met. —> Posiadanie (czegoś) (1) jako jedna z dziewięciu wyróżnionych przez Arystotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA GENERATYWNO--TRANSFORMACYJNA

   

  GRAMATYKA GENERATYWNO--TRANSFORMACYJNA ang. generatwe transformational grammar; fr. grammaire ge­neratwe transformationnelle; nm. generatwe Transformations-Grammatik

  Określenie utworzone na gruncie -^ gra­matyki generatywnej, odnoszone do każ­dej gramatyki, która się posługuje metodą transformacji (w tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA STRUKTUR FRAZO­WYCH (gramatyka frazowa)

   

  GRAMATYKA STRUKTUR FRAZO­WYCH (gramatyka frazowa) ang. phrase structuregrammar {PS grammar), constituent structure grammar {CS grammar), immediate constituent structure grammar {IC grammar); ix. grammaire a constituans immediats; nm. Phrasenstruktur-Grammatik, Konstituenten-struktur-Grammatik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA

   

  GRUPA (fr. <groupe>, z wł. gruppo = wę­zeł) ang. group; nm. Gruppe

  1. mat. Zbiór G dowolnych elementów a, b, c, ..., z jednym działaniem dwuargumentowym „o" (zwanym działaniem gru­powym), które można interpretować nie­kiedy jako mnożenie, niekiedy zaś jako dodawanie, pozwalającym każdej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA FUNKTOROWA (grama­tyka kategorialna)

   

  GRAMATYKA FUNKTOROWA (grama­tyka kategorialna) ang. functorial grammar; fr. grammaire fonctorielle; nm. funktorielle Grammatik

  Wysunięta i zarysowana przez K. Ajdukiewicza (1935) koncepcja gramatyki jako opisu języka w kategoriach wyznaczarua poprawnych zdań, nawiązująca do pojęcia —> kategorii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA GENERATYWNA

   

  GRAMATYKA GENERATYWNA ang. generative grammar; fr. grammaire generative; nm. generatwe Grammatik

  Sformalizowany opis danego języka — naturalnego lub sztucznego — wyznacza­jący zbiór wszystkich (poprawnie zbudo­wanych) zdań tego języka i strukturę każ­dego z tych zdań. Znaczy to, że nie tylko przypisuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRA

   

  GRA łc. ludus, iocus; ang. play, game; fr. jeu; nm. Spiel

  —> Zabawa ujęta w pewne reguły, okre­ślające najczęściej zasady współzawodnic­twa między jej uczestnikami. W miarę jak dążność do osiągnięcia pewnego stanu końcowego (np. zwycięstwa) przeważa nad zachowaniami o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRA JĘZYKOWA

   

  GRA JĘZYKOWA ang. language-game; fr. jeu de langage; nm. Sprachspiel

  U L. Wittgensteina: Sprachspiel — całość złożona z języka i czynności, w których on uczestniczy; cały proces używania słów, czyli ćwiczenie wszelkich możliwych układów słownych. Gier takich może być nieskończerue wiele i są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /971

  praca w formacie txt

Do góry