Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  HETERONOMIA

   

  HETERONOMIA <gr. heteros = inny + nomós = prawo) ang. heteronomy; fr. he'teronomie; nm. Heteronomie TO—> Autonomia.

  1. et. Podleganie normom otrzymanym z zewnątrz, np. porządkowi moralnemu nadanemu człowiekowi przez Byt abso­lutny, czyli przez Boga.

   

  U I. Kanta: stan woli nie będącej wła­snym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEUREZA

   

  HEUREZA (gr. <heuresis> = znalezienie, odkrycie czegoś)

  metod. Wynajdywanie sposobów pro­wadzących do rozwiązania postawionego problemu (do udowodnienia twierdzenia, rozwiązania równania, podania definicji itp.).

  pot. Metoda pedagogiczna wymaga­jąca od ucznia aktywnego udziału w pro­cesie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEURYSTYKA

   

  HEURYSTYKA <gr. heuriskein = znajdo­wać, odkrywać) ang. heuristic; fr. l'heuristique, Yeuristique; nm. Heuristik

  metod. Nauka o metodach dokony­wania odkryć i rozwiązywania zadań. Heurystyka była nazywana sztuką odkrywa­nia (ars inveniendi); zajmowali się nią m. in. R. Descartes, G. w. Leibniz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA

   

  HIERARCHIA (gr. hierarchia = urząd na­czelnego kapłana, od hierós = święty + arche = początek, stąd: porządek panujący wśród aniołów, duchowieństwa) łc. ordo; nłc. hierarchia; ang. hierarchy; fr. hierarchie; nm. Hierarchie, Rangordnung Termin wprowadzony do filozofii przez Pseudodionizego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREDYTARIANIZM

   

  HEREDYTARIANIZM (łc. hereditarius = spadkowy, dziedziczny)

  Pogląd, według którego —> zachowa­nie jest w głównej mierze zdeterminowa­ne -^ dziedzicznością (1). vs—> Enwironmentalizm (2).

  Koncepcje filozoficzne formułowane na podstawie wymienionego wyżej (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAECCEITAS

   

  HAECCEITAS (ecceitas) (nłc. od łc. haecce [res] = ta oto [rzecz] — scholastyczne tłum. Arystotelesowskiego tóde ti) ang. haecceity, thisness; fr. haecceite, ecceite; nm. Diesheit, Dieseinzigkeit

  metaf. U J. Dunsa Szkota: forma jedno­stkowa w odróżnieniu od —> quidditas i za­razem zasada ^ jednostkowienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA

   

  HERMENEUTYKA he hermeneutike [sc. techne] = sztuka tłumaczenia) ang. hermeneutics; ix. la hermeneutique; nm. Hermeneutik

  1. Dyscyplina pomocnicza nauk histo­rycznych (m. in. historii literatury, historii filozofii, religioznawstwa) ustalająca pra­widła interpretacji wszelkiego rodzaju te­kstów i symboli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /4 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMONIA

   

  HARMONIA = zestrój, zjednoczenie, układ całości, proporcja; ustalony ład, porządek; zgodność dźwię­ków, akord, tonacja, muzyka) łc. harmo­nia, consonantia (2); ang. harmony; fr. harmo­nie; nm. Harmonie

  Termin prawdopodobnie pochodzenia pitagorejskiego, wskazujący na matematy­czne prawidłowości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMONIA PRZEDUSTAWNA

   

  HARMONIA PRZEDUSTAWNA (har­monia z góry ustanowiona) (tłum. nłc. (G. W. Leibniza)) ang. preestablished harmony; fr. harmonie preetaUie; nm. prastabilierte Harmonie

  metaf. Określenie wprowadzone przez Leibniza na oznaczenie przyjętego w jego doktrynie z góry ustanowionego przez Stwórcę świata porządku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMONIA SFER (muzyka sfer)

   

  HARMONIA SFER (muzyka sfer) sphaira = piłka; kula, kula ziemska, kula ja­ko bryła geometryczna; kulista, sferyczna przestrzeń nieba okalająca Ziemię) ang. har­mony of the spheres; nm. Harmonie der Sphdren, Sphdrenharmonie

  W teorii pitagorejczyków, dotyczącej świata jako kosmosu, czyli ładu:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt

Do góry